Dp 594 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Virtuální senzory hmotnostních toků vzduchu a recirkulovaných spalin pro spalovací motory s turbodmychadlem[edit]

Autor: Jaroslav Tabaček

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


V dnešnej dobe sa emisné normy pravidelne sprísňujú, čo núti automobilový priemysel vytvárať pokročilé riadenia motorov, ktoré vyžadujú presné merania. Taktiež výmena fyzických senzorov za virtuálne bez straty presnosti meraní je veľmi žiadaná kvôli zníženiu výrobných nákladov. Informácia o hodnote hmotnostného toku recirkulácie vý- fukových plynov (EGR) je veľmi dôležitá pre riadenie emisií vznikajúcich pri spaľovaní paliva a meranie tejto hodnoty je zložité. Tieto vlastnosti robia z hmotnostného toku EGR ideálneho kandidáta pre meranie virtuálnym senzorom. Táto diplomová práca popisuje proces vytvorenia virtuálneho senzoru pre hmotnostný tok EGR aplikovaného v preplňovanom naftovom motore pre ťažké vozidlá, ktorý by mohol byť alternatívou pre súčasne používaný Venturi senzor. Hmotnostný tok vzduchu úzko súvisí s hmotnostným tokom EGR, preto je virtuálny senzor pre hmotnostný tok vzduchu vytvorený ako vedľajší produkt. Základ dobrého virtuálneho senzoru je spoľahlivý model, preto je v tejto práci preskúmaných niekoľko modelovacích prístupov pre vytvorenie modelu vzduchovej cesty motoru. Každý z týchto prístupov je založený na vytvorení modelu pre každý komponent vzduchovej cesty. Samostatné komponenty sú bližšie predstavené, pre každý z nich je vytvorený polynomiálny model a reálne dáta ustálených stavov sú použité pre ich identifikáciu. Kompletné štruktúry modelov vzduchovej cesty ktoré združujú modely komponentov sú vysvetlené a zhodnotené z hľadiska robustnosti, presnosti a zložitosti. Vhodné modely sú potom simulované a zhodnotené sú možnosti ďalšieho použitia. Na základe týchto zistení je vybratý najvhodnejší model na vytvorenie virtuálneho senzoru. Návrh virtuálneho senzoru bere do úvahy všetky vhodné merania, ktoré sa normálne vyskytujú v bežných motoroch, a ktoré by mohli zjednodušiť štruktúru modelu motoru. Finálny návrh pozorovateľa je kombináciou redukovaného modelu motora, meraní lambda senzoru a lineárneho Kalmanovho filtra s plánovaným zosilnením. Taktiež sú zvážené možnosti implementácie senzoru na riadiacu jednotku motora.Dp 2016 tabacek jaroslav.pdf
P 2016 tabacek jaroslav.pdf