Dp 154 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:36, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Průmyslová komunikace PROFInet[edit]

Autor: Ondřej Netík

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

154img.gif

PROFInet je z pohledu návrhu technologie, konfigurovatelnosti a diagnostiky jednotlivých částí mocný nástroj pro řízení, k přenosu dat vyuľívá standardu Ethernet a TCP-IP, nad nimi je implementována vrstva DCOM kterou je vytvořen objektový model PROFInetu. Linux je stabilní, časem prověřený a volně ąiřitelný operační systém. Spojení PROFInetu a Linuxu dává dobrý základ pro pouľití v aplikacích pro řízení. Tato práce se věnuje adaptaci PROFInetu pod operační systém Linux a roząiřuje ho o webové rozhraní pro přístup k objektům PROFInetu protokolem HTTP (webový prohlíľeč) a o webové sluľby přístupné protokolem SOAP pro snadnějąí integraci do manaľerských aplikací.

Dp 2004 netik ondrej.pdf