Diz 27 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování a optimalizace městské dopravy[edit]

Autor: Michal Kutil

Disertační práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá modelováním jednoduché ale i obecné dopravní křižovatky včetně optimalizace jejich řízení. Jednoduchá křižovatka je založena na novém modelu front, kdy stav křižovatky reprezentují proměnné délky front a průměrná doba čekání ve frontách. Obecný model dopravní křižovatky je založen na formalizmu spojitých Petriho sítí. Petriho sítě nám v tomto případě nabízí větší flexibilitu modelování a možnost propojovat je do složitějších dopravních oblastí. Model je inovativní souběžným modelováním volného i obsazeného místa v dopravní oblasti a dále použitím pouze spojitých Petriho sítí, což vede na menší stavový prostor a efektivnější využití výpočetních zdrojů. Za tímto účelem byla navržena nová metoda pro řešení konfliktu ve spojitých Petriho sítích založená na dělení toku v poměru maximálních rychlostí přechodů. Řízení křižovatek je prezentováno především pro model jednoduché křižovatky, kde je využíváno přidané informace o době čekání vozidel před křižovatkou a může tak být tento čas optimálně balancován. U obecných křižovatek, je řízení navrhováno již komplexně na větší dopravní oblast s cílem respektovat při řízení strategii zelených vln. Využívá se zde principů kombinatorické optimalizace a v potaz jsou brány nejen dopravní omezení samotných křižovatek, ale také stavy ulic (délky, počty pruhů, maximální povolené rychlosti). Všechny modely byly hodnoceny a verifikovány na základě simulací s reálnými daty z provozu v Praze.

Diz 2010 kutil michal.pdf
Diz 27 alla hassane.pdf
Diz 27 flochova jana.pdf
Diz 27 nagy ivan.pdf