Diz 52 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Postupné vlny v distribuovaném řízení[edit]

Autor: Dan Martinec


Disertační práce 2016


Disertační práce představuje nový, tzv. vlnový, přístup, který je použit pro analýzu a řízení lineárních multi-agentních systémů. Základní myšlenka tohoto přístupu spočívá ve využití vlnového chování multi-agentního systému a rozložení výstupního signálu agenta do dvou postupných vln, které se šíří v opačných směrech. Hlavní výhodou potom je, že dokážeme rozložit obousměrnou interakci mezi agenty do dvou postupných vln, které spolu neinteragují. To nám umožní prostudovat vzájemnou interakci mezi dvěma sousedícími agenty bez toho, že bychom museli vzít do úvahy interakce mezi ostatními agenty v systému. Tato lokální analýza je výhodná v tom, že nám umožní odvodit vlastnosti, jako například stringovou stabilitu, i většího systému, což je velmi složité se současnými metodami. Vlnový přístup dále umožňuje navrhnout zpětnovazební regulátor, který kvalitativně zlepší rychlost odezvy celého systému.

Největší komplikací tohoto přístupu je, že pracuje s iracionálními přenosovými funkcemi, které nejsou matematicky prostudovány tak dobře jako racionální přenosové funkce. Například, ani ty nejlepší současné programy nedokáží vypočítat inverzní Laplaceovu transformaci iracionální přenosové funkce. Část práce se proto zabývá i algoritmy, které iracionální přenosové funkce aproximují pomocí racionálních přenosových funkcí. Programy, které tuto aproximaci vypočítají, jsou zveřejněny na stránkách Matlab Central a již byly staženy desítkami uživatelů.