Diz 58 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuovaná identifikace nelineárních systémů s využitím regularizace[edit]

Autor: Radek Beňo

Disertační práce 2018

Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. Úloha identifikace je zde chápána jako metoda kalibrace parametrů nelineárních systémů při jejich pevně zvolené struktuře. Celá práce se věnuje kalibraci parametrů nelineárních systémů v ustálených stavech. Prezentovaný algoritmus je distribuovaný a rozkládá původní úlohu podle primární dekompozice na řadu jednodušších podúloh, ve kterých je řešen vždy jeden konkrétní ustálený stav soustavy při daném globálním vektoru parametrů. Tytopodúlohy lze řešit nezávisle na sobě, přičemž po vyřešení shromažďuje jednotlivé příspěvky globální optimalizátor, který iterativně mění vektor parametrů v souladu se svým optimalizačním kritériem. Regularizované komponenty podporují kalibrační proces zejména správným vymezením oblasti platnosti modelu, tj. oblasti, kde je model dobře numericky podmíněn, a tuto numerickou stabilitu dále podporují pomocí zavedených dodatečných proměnných, které udržují vstupní, výstupní, ale i vnitřní signály komponent v mezích, které značně omezují šíření nefyzikálních hodnot signálů skrze celý model soustavy. Jako model soustavy, nad kterým distribuovaná optimalizace pracuje, byl zvolen tzv. model středních hodnot (Mean-ValueModel),díky kterému lze nejenom dobře uchopit základní fyzikální jevy soustavy, ale je dobře použitelný i v rámci dalšího návrhu řízení soustavy.Představená metoda je v rámci práce demonstrována na konkrétním příkladu kalibrace nelineárního modelu dieslového spalovacího motoru.