Dp 231 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Processor In the Loop simulace[edit]

Autor: Rapavý Martin

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

231img.gif

Tato diplomová práce se zabývá návrhem podpory pro processor in the loop simulaci v Processor Expert Embedded Real-Time targetu, který je vyvíjen na Katedře řídicí techniky. V práci jsou diskutovány výhody automaticky generovaného kódu při návrhu software pro vestavné řídicí systémy a principy generování kódu v Matlab Simulinku.

Je uveden přehled existujících řešení a přehled možných způsobů, jak zajistit podporu real-time processor in the loop simulace.

Navržené řešení využívá nástrojů Matlab, Simulink, Real-Time Workshop a Processor Expert. Je popsána architektura implementovaného řešení a vzájemná spolupráce programů při použití simulace.

Možnosti výsledného řešení a způsob práce s ním jsou prezentovány na demonstrační úloze. Jsou porovnány výsledky model in the loop a processor in the loop simulace. Nastíněny jsou možnosti dalšího vývoje.

Dp 2007 rapavy martin.pdf