Kerberos

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Zkrácený příkaz Příkaz Popis
Práce s principaly
? nebo lr list_request Přehled dostupných příkazů
getprivs get_privs Výpis práv přihlášeného uživatele
ank nebo addprinc add_principal Přidání nového uživatele
delprinc delete_principal Odstranění uživatele z Kerbera
getprinc get_principal Výpis nastavení pro uživatele
modprinc modify_principal Úprava nastavení pro uživatele
cpw change_password Změna hesla pro uživatele
getprincs nebo listprincs get_principals nebo list_principals Výpis uživatelů
Práce s politikami
addpol add_policy Přidání nové politiky do Kerbera
delpol delete_policy Odstranění politiky z Kerbera
getpol get_policy Výpis nastavení politiky
modpol modify_policy Úprava politiky
getpols nebo listpols get_policies nebo list_policies Výpis existujících politik
Práce s klíči
xst ktadd Export klíče z Kerbera do souboru
ktrem ktremove Odstranění klíče ze souboru
q quit nebo exit Ukončení administrace

Instalace a konfigurace kerbera

Instalační balíky kerbera (platné pro debian):

krb5-admin-server
administrační server pro kerberos
krb5-config
výchozí konfigurační soubor
krb5-kdc
vlastní kerberos
krb5-user
utility pro práci s kerberem
libkrb53
knihovny pro kerberos
libkadm55
knihovny pro administrační server kerberosu


Základní konfigurace testovacího stroje pro kerberos

Hostname: ldap-server

Nastavení sítě ( stroj je za NAT):

auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
	address 172.16.54.131
	netmask 255.255.255.0
	network 172.16.54.0
	broadcast 172.16.54.255
	gateway 172.16.54.2

Heslo uživatele root: zatím nemí

Nastavení souboru /etc/hosts

127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost
172.16.54.131	ldap-server.virtual	ldap-server

Konfigurace Kerbera

Konfigurační soubor /etc/krb5.conf

 • default_realm VIRTUAL
 • Definuje umístění souboru kdc.conf
[libdefaults]
	default_realm = VIRTUAL
	dns_lookup_realm = false
	dns_lookup_kdc = false
[realms]
	VIRTUAL = {
		kdc = ldap-server.virtual:88
		admin_server = ldap-server.virtual:749
		default_domain = virtual
	}

[domain_realm]
	.virtual = VIRTUAL
	virtual = VIRTUAL
	nula.virtual = VIRTUAL
	.nula.virtual = VIRTUAL

[kdc]
	profile = /etc/krb5kdc/kdc.conf

[logging]
	default = FILE:/var/log/krb5libs.log
	kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
	admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

Definice databáze

Konfigurační soubor /etc/krb5kdc/kdc.conf

 • principal - databáze uživatelů
 • kadm5.acl - soubor s oprávněními pro přístup k databázi
[kdcdefaults]
kdc_ports = 88
acl_file = /etc/krb5kdc/kadm5.acl
dict_file = /usr/share/dict/words
admin_keytab = /etc/krb5kdc/kadm5.keytab

[realms]
VIRTUAL = {
master_key_type = des-cbc-crc

supported_enctypes = des-cbc-crc:normal des3-cbc-raw:normal des3-cbc-sha1:normal des-cbc-crc:v4 des-cbc-crc:afs3 des3-hmac-sha1:normal

profile = /etc/krb5.conf
database_name = /etc/krb5kdc/principal
admin_database_name = /etc/krb5kdc/kadm5_adb
admin_database_lockfile = /etc/krb5kdc/kadm5_adb.lock
admin_keytab = FILE:/etc/krb5kdc/kadm5.keytab
acl_file = /etc/krb5kdc/kadm5.acl
dict_file = /usr/share/dict/words
key_stash_file = /etc/krb5kdc/.k5stash

kdc_ports = 88
kadmind_port = 749

max_life = 0h 3m 0s
max_renewable_life = 1d 0h 0m 0s

V kadm5.acl nastavena všechna práva pro principal krbadmin/admin:

krbadmin/admin@VIRTUAL *

Master key databáze: lablink

Principal pro uživatele krbadmin/admin@VIRTUAL : ldap

Spouštění Kebera

Spuštění démona pro administraci Kerbera po síti:

/etc/init.d/krb5-admin-server start

Pozn.: V případě, že je Kerberos spravován lokálně není nutné démona spouštět

Spuštění Kerbera:

/etc/init.d/krb5-kdc start

Administrace kerberovy říše

Administraci kerbera lze provádět přes administrační konzoli buď lokálně, nebo je-li na serveru spuštěný démon kadmind, přes síť. V takovém případě pak záleží jaké je nastavení přístupových práv v souboru krb5.acl, protože pro stroj z něhož je k databázi přistupováno by měl být nastavený také odpovídající default_realm

Administrační konzole

Administrační konzole je na Debianu součástí instalačního balíku krb5-user

Lokální přihlášení do konzole

kadmin.local -p krbadmin/admin

Přihlášení do konzole přes démona

kadmin -p krbadmin/admin

Nastavení pro práci s administrační konzolou na vzdáleném stroji

 • Je třeba mít nainstalovaný balík krb5-user který obsahuje administrační konzoli
 • Pro práci s administrační konzolí kerbera kadmin musí být bezpodmínečně v konfiguračním souboru /etc/krb5.conf nakonfigurován přístup pro administrovaný REALM:
[libdefaults]
	default_realm = VIRTUAL

[realms]
	VIRTUAL = {
		kdc = ldap-server.virtual:88
		admin_server = ldap-server.virtual
	}
 • Pokud nemá stroj kde běží administrační démon kerbera záznam v DNS, pak je třeba do souboru /etc/hosts nastavit IP adresu s jeho doménovým jménem. V případě našeho testovacího stroje tedy..
172.16.54.131 ldap-server.virtual ldap-server
 • Konzole se pak spustí s následujícími parametry..
/usr/sbin/kadmin -r VIRTUAL -p krbadmin/admin

Základní operace

V záhlaví této stránky je tabulka s dostupnými příkazy. Stejnou nápovědu lze v administrační konzoli vypsat příkazem lr (zkrácená forma příkazu list_requests ), ale také i mnohem stručnějším ?

kadmin: ?

Nápověda pro jednotlivé příkazy se vypíše vždy, zadáním příkazu bez dalších parametrů (pokud tedy příkaz vůbec nějaké další parametry má mít). Příklady použití příkazů a formát jejich parametrů viz níže.

Výpis principálů

Lze provádět příkazem listprincs (zkrácená forma příkazu list_principals ). Bez dalších parametrů vypíše z databáze všechny uživatele. Parametrem příkazu může být řetězec se zástupnými znaky ?, * a [ ]

kadmin: listprincs user[0-9]@VIRTUAL

Příkaz tak jak je uveden v příkladu by vypsal uživatele user0 ..až.. user9 ale uživatele user10 již nikoliv.

Pozn.: Pokud nelze výpis provést, je třeba zkontrolovat zda je správně nastavena cesta k souboru kadm5.acl a také zda jsou práva správně nastavena.

Přidání uživatele (principálu)

Přidávání principálu uživatele či služby ( v příkladu je přidáván user0 s heslem 'tester' ) lze provádět příkazem addprinc ( zkrácená forma příkazu add_principal ), nebo ještě stručnějším ank a to jak interaktivně přes administrační konzoli..

kadmin: addprinc user0

..tak lokálně, jedním neinteraktivním příkazem:

kadmin.local -q "ank -pw tester user0"

Jak lze vidět z druhého uvedeného příkladu, lze při přidávání nového uživatele rovnou zadat volbou -pw i jeho heslo. To se hodí, pokud chceme aby měl uživatel nastaveno nějaké předem známé výchozí heslo. Místo volby -pw však lze použít také volbu -randpw

Pozor! Do databáze lze přidávat principály se zástupnými znaky, takové však může být později problém odfiltrovat při výpisu přes listprincs!

Změna hesla

kadmin.local -q "cpw -pw nove_heslo user0"

Odstranění uživatele (principálu)

kadmin: delprinc user1

Syntaxe pro nastavení času a data

Formát času
Syntaxe Příklad
hh[:mm][:ss][am/pm/a.m./p.m.] 1p.m.; 1:35; 1:35:30pm
Formát data
Syntaxe Příklad
mm/dd[/yy] 12/24; 12/24/08
yyyy-mm-dd 2008-12-24
dd-month-yyyy 24-December-2008
month dd[,yyyy] Dec 24; December 24,2008
dd month[ yyyy] 24 Dec; 24 Dec 2008
Další možnosti nastavení času
Klíčové slovo Popis výsledného efektu
year ..za rok
month ..za měsíc
fortnight ..za čtrnáct dní
week ..za týden
day ..za den
hour ..za hodinu
minute (nebo zkráceně - min ) ..za minutu
second (nebo zkráceně - sec ) ..za sekundu
tomorrow ..zítra
yesterday ..včera
today ..dnes
sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday ..v Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So
now ..právě teď
this(+...) tento..
last(+...) poslední..
next(+...) příští..
never nikdy

Příklady

now+1hour Výsledkem bude aktuální čas s přidanou hodinou
tomorrow+next+tomorrow Výsledkem bude aktuální čas s přidanou hodinou
2008-12-24+day+1hour Výsledný čas bude 25.12.2008 01:00:00
20:35:00+day Výsledný čas bude 20:35:00 následujícího dne
next+day Výsledný čas bude pozítří touto dobou
2day Výsledný čas bude pozítří touto dobou
day+day Výsledný čas bude pozítří touto dobou
tomorrow+tomorrow Výsledný čas bude pozítří touto dobou

Pozn.: Kromě + lze při spojování použít i - nicméně odečtení funguje je pouze u časových jednotek (hour, day,...), nikoliv u relativního určení času (jako např. tomorrow, atp.). V případě relativních jednotek určení času se jednotky vždy sčítají!

Práce s tikety

kinit [user]
vytáhne tiket pro uživatele user
klist
vypíše tikety
kdestroy
zruší tiket

Kerberizace služeb

Probíhá tak, že se vytvoří pro každou službu tzv. principal

kadmin: addprinc -randkey cifs/virtual
kadmin: ktadd cifs/srv-file1.firma.local

Druhým příkazem se vyexportuje keytab principalu služby (defaultně exportuje do konfiguračního adresáře /etc) do souboru. Tento soubor se pak zpřístupní službě. Výpis obsahu keytabu (příklad):

klist -ek /etc/krb5.keytab

Nastavení autorizace MS Windows přes kerberos

Pro autorizaci pracovních stanic MS Windows přes kerberos není nutný ani ldap ani samba. Stačí kdc server a uživatelé v databázi kerberosu.

Nastavení principalu pro službu krbtgt/virtual - není nezbytně nutné

kadmin.local -q "addprinc -randkey krbtgt/virtual"

Přidání stroje a hesla které bude použito pro přihlášení k lokálnímu účtu tohoto stroje (volba ksetup /setcomppassword tester )..

kadmin.local -q "ank -pw tester host/nula.virtual"

Přes ksetup nastavenu doménu a výchozího lokálního uživatele. Lze mít i pro každého uživatele účet extra (pak je místo namapovaného uživatele uvedena *)

důležité je nastavení hesla pro comp. musí odpovídat nastavení pro hosta v kerberosu

screenshot 00 - zachycuje výpis principálu screenshot 01 - zachycuje nastavení souboru hosts (není nezbytně nutné), výpis ksetup a nastavení pracovní skupiny screenshot 02 - zachycuje přihlašovací dialog při volbě s lokální autentizací screenshot 03 - zachycuje přihlašovací dialog při volbě s autentizací do kerberovy říše screenshot 04 - tuto chybovou hlášku vyhodí když není v databázi principal pro službu krbtgt/virtual screenshot 05 - zachytí chybu - když není nastaveno heslo pro počítač na klientské stanici screenshot 06 - zachytil chybu která se objeví když neexistuje uživatel user0 screenshot 07 - tuto chybovou hlášku vyhodí když není nastaven uživatel host/nula.virtual

Nastavení klientské stanice

Nastavení DNS pro pracovní skupinu je rozhodující pro přihlášení do REALMU

1, instalace utility ksetup - je součástí system tools na instalačním CD v balíku support.cab

2, tato utilita se zkopíruje do adresáře C:\Windows\system32

 1. 3, Vytvoří se soubor hosts, který se umístí (na Win XP) do adresáře C:\Windows\system32\system32\drivers\etc
 1. 4, Jeho syntaxe je následující..
 2. 172.16.54.131 virtual

5, Nastaví se kdc pro sféru kerbera (REALM) ksetup /addkdc VIRTUAL ldap-server Tento REALM se pak objeví jako přihlašovací doména (sféra) kerbera. Pro jeden REALM může být nastaveno více kdc serverů, a stejně tak může být nastaveno více REALMů (jeden KDC server může obsluhovat více realmů) V případě že jde o neexistující REALM objeví se hlášení o neexistující doméně (viz screenshot 05)

6, Nastaví se heslo pro přihlášení stroj Toto heslo není závislé na hesle lokálního uživatele, ale musí odpovídat heslu pro službu host!!!


7, Nastaví se.. ...výchozí lokální uživatel (musí existovat, jinak vzniká problém.. ) ksetup /mapuser VIRTUAL user0 ...nebo se nastaví že uživatel z kerbera s REALM VIRTUAL má i lokální účet ksetup /mapuser VIRTUAL * ...nebo že to může být libovolný uživatel z libovolného realmu ksetup /mapuser * * V případě že je nastaveno více REALMů, může být namapováno více uživatelů, každý pro jeden REALM

Pozn.: Po tiketu se znovu ptá pokud mu vyprší platnost stávajícího tiketu, který je uložen v profilu. Je třeba tedy raději začít od krátkodobějších tiketů, než naopak.

http://beemerworld.com/tips/xphosts.htm - nastavení hosts

Přihlášení

Kerberos-02.png
Kerberos-03.png

Vlevo je dialog pro lokální přihlášení (uživatel je autorizován vůči lokálně uloženému heslu)

Vpravo dialog pro přihlášení s autorizací vůči kerberosu.

Chybové hlášky

Oznámení když není přes ksetup nastaveno heslo pro klientský počítač shodné s heslem pro principal host/nula.virtual
Oznámení když klientské stanici neodpovídá žádný domain_realm
Oznámení když pro uživatele neexistuje lokální účet
Oznámení když není nastaven na kdc principal pro host/nula.virtual

Zdroje

http://www.abclinuxu.cz/clanky/bezpecnost/kerberos-prihlasovani-snadno-a-rychle - seriál na abclinuxu.cz