Bp 124 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Presný regulátor prietoku

Autor: Peter Matisko

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Bakalárska práca popisuje postup riešenia regulačnej úlohy so zadaním z praxe. Snaží sa ukázať analytický prístup k problémom. Práca čiastočne vysvetľuje príslušné teoretické poznatky z fyziky a systémového popisu a následne ich prakticky aplikuje v riešení úlohy. Výsledkom práce je regulátor, ktorého funkčnosť je overená simuláciami programom MATLAB Simulink. Na záver je načrtnutý postup číslicovej implementácie, na základe ktorého je možné zostaviť funkčný program pre danú aplikáciu.


Bp 2007 matisko peter.pdf