Bakalářské práce 2007

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2007

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
75 Bulánek Tomáš Inverzní kyvadlo Inverted pendulum Bp_75_cz Bp_75_en
76 Kobliha Jan Řízení tlumení vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control Bp_76_cz Bp_76_en
77 Kubíček Luboš Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 300 Safety function for Simatic S7 300 Bp_77_cz Bp_77_en
78 Orlík Michal Grafické uživatelské rozhraní optimalizačního nástroje Graphical user interface of optimization tool Bp_78_cz Bp_78_en
79 Sosna Tomáš Digitální syntéza výstražných zvukových signálů Alarm Sounds by Digital Synthesis Bp_79_cz Bp_79_en
80 Švimberský Zdeněk LIN - automobilová sběrnice LIN - automotive system bus Bp_80_cz Bp_80_en
81 Zavrtálek Jiří Prostorové zobrazení automatu Three-dimensional Model of Automaton Bp_81_cz Bp_81_en
82 Privara Samuel Simulátor dopravy v dálničních tunelech Traffic Simulator for Highway Tunnels Bp_82_cz Bp_82_en
83 Cigler Jiří Programování s omezujícími podmínkami v Scheduling Toolboxu Constraint Programming in Scheduling Toolbox Bp_83_cz Bp_83_en
84 Dvořák Michal Model logistických procesů v Pivovarech Staropramen Model of logical processes in Breweries Staropramen Bp_84_cz Bp_84_en
85 Krejza Pavel Modelování a řízení lokální krystalizace křemíků pomocí hrotové sondy AMF Modelling and control of local crystallization of sillicon using AFM tip Bp_85_cz Bp_85_en
86 Křesťan Michal GSM brána pro domácí automatizaci GSM Gateway for Home Automation Bp_86_cz Bp_86_en
87 Novák Tomáš Automatické generování VHDL kódu pro FPGA Automatic VHDL code generation for FPGA Bp_87_cz Bp_87_en
88 Okrouhlý Miloš Jednotka vstupů pro systém domácí automatizace Input Module for Home Automation Bp_88_cz Bp_88_en
89 Pufler Jaromír Knihovna input shaping pro Matlab Input shaping library for Matlab Bp_89_cz Bp_89_en
90 Ryska Lukáš Kurz pro vzdálenou výuku Distant-learning course Bp_90_cz Bp_90_en
91 Setíkovská Blanka Hybridní systém generování metadat pro výukové objekty Hybrid system for generating learning object metadata Bp_91_cz Bp_91_en
92 Smola Michal Paralelní algoritmus pro rozvrhování činnosti přepravníku materiálu Parallel Algorithm for Hoist Scheduling Bp_92_cz Bp_92_en
93 Baier Bohumír Rotační kyvadlo Rotation pendulum Bp_93_cz Bp_93_en
94 Baláš Jan Rozšíření modelu rybí farmy Upgrade of a fish farm model Bp_94_cz Bp_94_en
95 Boček Karel Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolb Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_95_cz Bp_95_en
96 Breuer Jan Aplikace pro převod časovaných automatů do FPGA Application for conversion of Timed Automata into a FPGA platform Bp_96_cz Bp_96_en
97 Cerman Otto Řízení tlumeni vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control Bp_97_cz Bp_97_en
98 Ciller Alexandr Servomechanismus s proměnným tlumením Servo with variable damping Bp_98_cz Bp_98_en
99 Černý Jan Simulátor chování LVDT senzoru LVDT Sensor Simulator Bp_99_cz Bp_99_en
100 Dibelka Lukáš Aimsun-Matlab Toolbox Aimsun-Matlab Toolbox Bp_100_cz Bp_100_en
101 Dočekal Jan Profinet IO pro průmyslové aplikace Profinet IO for industrial apllications Bp_101_cz Bp_101_en
102 Drobný Martin Webové rozhraní pro odevzdávání studentských prací Web Portal For Uploading of Student´s Projects Bp_102_cz Bp_102_en
103 Dušek Miroslav Zpracování obrazu z více zdrojů pomocí FPGA Multisource image processing in FPGA Bp_103_cz Bp_103_en
104 Elbl Marek Experimenty v Matlab-Aimsun Toolboxu Experiments using Matlab-Aimsun Toolbox Bp_104_cz Bp_104_en
105 Fejfar Ota Návrh číslicového řízení stejnosměrného momentového motoru Digital control design for a DC torque motor Bp_105_cz Bp_105_en
106 Hamáček Lukáš Platforma pro simulaci s hardware ve smyčce Hardware in the Loop Simulation Platform Bp_106_cz Bp_106_en
107 Hanáková Elvíra PID regulace tepelné soustavy PID Control of Temperature Plant Bp_107_cz Bp_107_en
108 Holec Martin Laboratorní přípravek s pásovým dopravníkem Laboratory Equipment with Belt Conveyor Bp_108_cz Bp_108_en
109 Hrdina František Návrh programového rozhraní pro řízení mikropolohovací platformy z PC v reálném čase Design of a sofware interface for real-time control of amicropositioning stage from PC Bp_109_cz Bp_109_en
110 Janáček Miroslav Ganttovy diagramy v SVG Gantt charts in SVG Bp_110_cz Bp_110_en
111 Jandák Mikuláš Simulační model frekvenčního měniče Simulation model of a Frequency Converter Bp_111_cz Bp_111_en
112 Janeček Milan Model systému s dopravním zpožděním Model of system with transport delay Bp_112_cz Bp_112_en
113 Jeřábek Lukáš Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_113_cz Bp_113_en
114 Jonáš Pavel Analýza řídicího systému velkorypadla Analysis of a bucket wheel excavator control system Bp_114_cz Bp_114_en
115 Kašpárek Martin Připojení GSM modulu k FPGA GSM module connected to FPGA Bp_115_cz Bp_115_en
116 Kočí Josef Webová aplikace pro zadávání, zpracování a archivaci vý Web application for collecting, processing and archiving the results of medical examinations from PC and PDA Bp_116_cz Bp_116_en
117 Kořínek František Návrh analyzátoru sběrnice CAN pro nákladní automobily Development of a CAN analyser for trucks Bp_117_cz Bp_117_en
118 Krpata Pavel Řízení hydraulického servoventilu Hydraulic Servovalve Control Design Bp_118_cz Bp_118_en
119 Kubeček Jakub Optimalizace tvaru kapacitního senzoru Shape optimization of a capacitive sensor Bp_119_cz Bp_119_en
120 Kubias Jiří Řízení modelu železnice Control of railway model Bp_120_cz Bp_120_en
121 Lukeš Petr GNSS senzor orientace GNSS Attitude Sensor Bp_121_cz Bp_121_en
122 Malík Ondřej Prediktivní řízeni výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě Predictive control of power balance in electric grid Bp_122_cz Bp_122_en
123 Malý Jan Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_123_cz Bp_123_en
124 Matisko Peter Přesný regulátor průtoku High accuracy flow controller Bp_124_cz Bp_124_en
125 Mikolášek Jiří Možnosti využití PAS při výpočtech s n-D polynomy Possibilities for using CAS to compute Bp_125_cz Bp_125_en
126 Novotný Jan IR komunikace pomocí FPGA Infrared communication based on FPGA Bp_126_cz Bp_126_en
127 Novotný Michal Použití procesoru typu ARM řady Atmel AT91SAM pro řízení videokamery přes CAN Using ARM-based processor Atmel AT91SAM to control a videocamera via CAN bus Bp_127_cz Bp_127_en
128 Papík Přemysl Snímání a předzpracování obrazu pomocí FPGA Image scanning and pre-processing in FPGA Bp_128_cz Bp_128_en
129 Pavlišta Dan Regulátor pro řízení lokomotivy Locomotive control Bp_129_cz Bp_129_en
130 Petera Martin LinCAN driver pro řadič Renesas HCAN2 LinCAN driver for the Renesas HCAN2 controller Bp_130_cz Bp_130_en
131 Pokorný Dominik Komponenty pro řízení multimediálních center Components for multimedial centers control Bp_131_cz Bp_131_en
132 Roman Martin Podpora výuky řídicí techniky v bakalářském studiu Support of control engineering education Bp_132_cz Bp_132_en
133 Sedláček Václav Průmyslový robot RSP 01 – základní řízení Robots RSP 01 - basic control Bp_133_cz Bp_133_en
134 Smítka Ondřej Rychlý vývoj aplikací v automobilové elektronice Rapid prototyping in automotive electronic Bp_134_cz Bp_134_en
135 Svoboda Petr Návrh orientačního systému pro mobilní robot Design of Mobile Robot Positioning System Bp_135_cz Bp_135_en
136 Šantin Ondřej Robot HERO – dálkové řízení Robot HERO- remote control Bp_136_cz Bp_136_en
137 Šiška Matěj Průmyslový robot RSP 01 – nadřazené řízení Robot RSP 01 - host control Bp_137_cz Bp_137_en
138 Štefan Petr Přehled dostupného software pro řešení soustav polynomiálních rovnic Summary of available software tool for solving the set of polynomial equations Bp_138_cz Bp_138_en
139 Tepřík Otakar Model technologického procesu Technological Process Model Bp_139_cz Bp_139_en
140 Těhník Jiří SW pro konfiguraci systému inteligentní regulace vytápění SW for Intelligent Heating System Configuration Bp_140_cz Bp_140_en
141 Tomicová Jelena Přehled volně dostupného programové vybavení pro řešení parciálních diferenciálních rovnic An overview of free available software for solving partial differential equations Bp_141_cz Bp_141_en
142 Trmota Jakub Databázový systém pro hodnocení studentů Database system for student classification Bp_142_cz Bp_142_en
143 Vachule Marek Řízení ventilace tunelu Sitina Ventilation Control of the Sitina Tunnel Bp_143_cz Bp_143_en
144 Váňa Jan Fyzikální modely ve Virtual Reality Toolboxu Physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_144_cz Bp_144_en
145 Váňa Zdeněk Waveletova analýza Wavelet analysis Bp_145_cz Bp_145_en
146 Varga Rostislav Řízení topného systému Heating System Control Bp_146_cz Bp_146_en
147 Vítek Michal Podpora výuky regulační techniky – virtuální modelování Support of control engineering education - virtual modelling Bp_147_cz Bp_147_en
148 Zahradník Jan Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal Creation of user-defined forms in system Drupal Bp_148_cz Bp_148_en
149 Zemánek Jiří Robot HERO – základní řízení Robot HERO - basic control Bp_149_cz Bp_149_en
150 Zich Lukáš Registrační dávkovač alkoholických nápojů The registration dosing device for alcoholic beverages Bp_150_cz Bp_150_en
151 Zikmund Aleš Model obráběcího stroje Machine Tool Model Bp_151_cz Bp_151_en