Bp 155 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí generátor pro mikro-manipulátor

Autor: Fochr Evžen

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Ve své práci se zabývám návrhem řídícího generátoru pro mikromanipulátor. Princip posunu je typu stick-slip. Jde o generování asymetrického pilovitého využívajíce kapacitního charakteru piezokrystalu. Nejdříve je uveden teoretický rozbor úlohy, který nám ukáže požadavky na jednotlivé části generátoru.

Dále je uvedeno jakým způsobem byl problém řešen a jsou zde popsány jednotlivé verze návrhu, schémata a fotografie prototypu. Následuje popis použitých součástek a jejich technické parametry. Další kapitola popisuje práci s mikroprocesorem. Použité prostředky k jeho programování a popsané důležité úseky kódu. V kapitole testování jsou zaznamenány výsledky testování zapojení a jeho zhodnocení.

V závřru jsou shrnuty dosažené výsledky a popsány úkoly, které budou následovat.

Bp 2008 fochr evzen.pdf