Bakalářské práce 2008

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2008

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
152 Doskočil Jan Systém pro optické měření polohy System for position measurement with optical encoder Bp_152_cz Bp_152_en
153 Elkner Pavel Inteligentní ovladač pro systém domácí automatizace Development of inteligent switch contol for system house wiring Bp_153_cz Bp_153_en
154 Fiala Jan Model převíjení s rychlými servopohony Model of rewinding with fast motion control Bp_154_cz Bp_154_en
155 Fochr Evžen Řídicí generátor pro mikro-manipulátor Control generator for micro-manipulator Bp_155_cz
156 Guba Pavel Frekvenční měnič PowerFlex 700S AC drive PowerFlex 700S Bp_156_cz Bp_156_en
157 Chodounský Jakub Fuzzy model chování dispečera při řízení výkonové rovnováhy Fuzzy model of behavior of power balance operator Bp_157_cz Bp_157_en
158 Kasl Michal Stabilita vozidla – odhad skluzu Vehicle stability - slip estimation Bp_158_cz Bp_158_en
159 Kujawa Lukáš Regulace chladící kapaliny v odlévacím stroji Control of cooling in casting machine Bp_159_cz Bp_159_en
160 Kukura Marián Aktivní tlumení automobilu Automotive active suspension system Bp_160_cz Bp_160_en
161 Libosvár Jan Hodiny s hlasovým výstupem v FPGA Clock with voice output in FPGA Bp_161_cz Bp_161_en
162 Nguyen Hong Quang Řízení magnetického závěsu Magnetic levitation control Bp_162_cz Bp_162_en
163 Padyšák Michal Řídicí systémy pro UAV prostředky Control systems for UAV´s Bp_163_cz Bp_163_en
165 Andrejco Michal Sada pro dlouhodobé měření a zviditelnění procesů ve vytápěných prostorech The set for long time measurement and visualization of the processes in the calefactories Bp_165_cz Bp_165_en
166 Cicvárek Martin Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC The function blocks library for analyze and prediction of the time digital signals in PLC Bp_166_cz Bp_166_en
167 Dvořák Vladimír Návrh řízení teploty v sušičce potravinářského škrobu Starch Dryer Temperature Control System Design Bp_167_cz Bp_167_en
168 Haubert Tomáš Interface pro spojení vývojového systému D Space Microbox s lineárním spalovacím motorem LCE 02 Interface for Developlment system D Space Microbox and linear combustion engine LCE 02 Bp_168_cz Bp_168_en
169 Hrouda Michal Operační systémy PikeOS a Linux PikeOS and Linux operating systems Bp_169_cz Bp_169_en
170 Chalupa Adam Optimální nastavení PID regulátorů Optimal Tuning of PID Controllers Bp_170_cz Bp_170_en
171 Janeba Vít Řídící systémy pasivních nízkoenergetických domů Control systems for passive low-energy buildings Bp_171_cz Bp_171_en
172 Kovář Jan Regulátor hydraulického zatěžovacího zařízení Hydraulic loading force controller Bp_172_cz Bp_172_en
174 Mezihorák Martin Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad The design of the intelligent control of the green-houses and winter gardens Bp_174_cz Bp_174_en
175 Mik Petr Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí Function Approximation Using Fuzzy Clustering Bp_175_cz Bp_175_en
176 Navrátil Milan Senzory pro malé mobilní roboty Sensors for small mobile robots Bp_176_cz Bp_176_en
177 Novák Petr Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách Modelling and control of CO2 in residential buildings Bp_177_cz Bp_177_en
178 Procházka Radim Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami PI and PD controllers design using frequency methods Bp_178_cz Bp_178_en
179 Ptáček Libor Fyzikální model procesu odlévání železa Physical Model of Iron Casting Process Bp_179_cz Bp_179_en
180 Šíba Jan Příklady pro identifikaci dynamických systémů Examples of dynamical systems identification Bp_180_cz Bp_180_en
181 Šilhán Michal Identifikace, modelování a návrh řízení pro UAV vrtulník Small UAV helicopter identification, modelling and control design Bp_181_cz Bp_181_en
182 Švarc Pavel Modelování provozu větrné elektrárny Wind Turbine Modelling Bp_182_cz Bp_182_en
183 Švec Jan Analýza spotřeby energie řídicího systému kolesa velkorypadla Analysis of Bucket Wheel Control System Power Consumption Bp_183_cz Bp_183_en
184 Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru polohy Calibration of a capactive position sensor Bp_184_cz Bp_184_en
185 Zvolánek Michal Inteligentní řízení a zabezpečení domů s využitím informačních a komunikačních technologií The intelligent control and security of the houses using the information an communication technology Bp_185_cz Bp_185_en
186 Běhunek Martin Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_186_cz Bp_186_en
187 Beneš Pavel ITEM, TinyOS modul pro senzorové sítě. ITEM, TinyOS module for sensor networks Bp_187_cz Bp_187_en
188 Beňo Radek Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS Simulation of the control system for plasma positioning in COMPASS tokamak Bp_188_cz Bp_188_en
189 Bruna Ondřej Virtuální model pohybu geostacionární družice Virtual model of geostationary satellite´s orbit Bp_189_cz Bp_189_en
190 Bubla Petr Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami PID controllers design using frequency methods Bp_190_cz Bp_190_en
191 Drahoňovský Marek Návrh řízení aparatury pro výrobu nanočástic Fe chemickou cestou The design of control system for the nano ferrum producing by chemical way Bp_191_cz Bp_191_en
192 Dvořáček Jan Laserový projektor Laser projektor Bp_192_cz Bp_192_en
193 Fetterik Jozef PLC riadenie modelu technologického procesu PLC control of technological process model Bp_193_cz Bp_193_en
194 Hajný Jan Komunikace mezi magnetometrem a ARM procesorem Interconnection of a magnetometer and an ARM processor
195 Holeček Jan Webové stránky laboratoře K26 Website of laboratory K26 Bp_195_cz Bp_195_en
196 Honig Martin Řízení modelu lokomotivy Speed control of locomotive model Bp_196_cz Bp_196_en
197 Hovorka Zdeněk Elektromechanické ovládání ventilů Electromechanical Valve Control Bp_197_cz Bp_197_en
198 Jonáš Karel GUI pro návrh PID regulátorů GUI for PID controllers design Bp_198_cz Bp_198_en
199 Jonáš Petr Regulace teploty Temperature control Bp_199_cz Bp_199_en
201 Klemš Václav Laboratorní model pro výzkum prostorově distribuovaného řízení Laboratory model for research in spatially distributed control Bp_201_cz Bp_201_en
202 Koberna Lukáš Internetové rozhraní do Matlabu Matlab web interface Bp_202_cz Bp_202_en
203 Košarko Martin Diagnostické zařízení pro poloautomat. testování elektronických jednotek Diagnostic Device for Semiautomatic Testing of Electronic Devices Bp_203_cz Bp_203_en
204 Kratochvíl Lukáš Inverzní kyvadlo Inverted Pendulum Bp_204_cz Bp_204_en
205 Kříž Jan Řadič sběrnice CAN připojený k PC přes sběrnici USB CAN Bus Controller Connected to PC Computer over USB bus Bp_205_cz Bp_205_en
206 Kučera Vladimír Řízení couvajícího vozíku s využitím fuzzy logiky Fuzzy Logic Approach to Truck Backer-Upper Control Bp_206_cz Bp_206_en
207 Martinec Jan Podpora návrhu číslicových regulátorů Tools for design of discrete-time controllers Bp_207_cz Bp_207_en
208 Pech Miroslav Příprava studijních materiálů v oboru řídicí technika Preparing of educatiton materials in control engineering Bp_208_cz Bp_208_en
209 Popelka Jan Řízení pomocí fuzzy PID regulátorů Control Using Fuzzy PID Controllers Bp_209_cz Bp_209_en
210 Procházka Jan Metody fuzzy shlukové analýzy při modelování nelineárních systémů Fuzzy Clustering in Modelling of Nonlinear Systems Bp_210_cz Bp_210_en
211 Procházka Petr Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolboxu Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_211_cz Bp_211_en
212 Pupák Radek Miniaturní procesorový systém s dotykovým LCD displejem pro monitoring a řízení Small processor system equipped by touch screen and LCD for monitoring and control Bp_212_cz Bp_212_en
213 Riedel Marek Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel Urban traffic monitoring by the floating vehicles use Bp_213_cz Bp_213_en
214 Stehlík Jan Automatizovaná malopěstírna Automation of Small Flower Farm Bp_214_cz Bp_214_en
215 Trnka Václav Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů Control of Time Delay Systems Using PID Controllers Bp_215_cz Bp_215_en
216 Večeř Pavel Návrh vzorového pracoviště pro výuku Design of the laboratory task for education Bp_216_cz Bp_216_en
217 Vosecký Michal Návrh a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru Design and Construction of a tiny Jet Engine Control Unit Bp_217_cz Bp_217_en
218 Zeman Ondřej Robot HERO - ruka Robot HERO - hand Bp_218_cz Bp_218_en
229 Nekvasil Vladimír Ovládání krokových motorů - didaktická pomůcka Step Motors Controlling Device - laboratory module