Bp 175 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí

Autor: Petr Mik

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

175 bp cz.gif

Tato práce je zaměřena na aproximaci funkcí pomocí metod fuzzy shlukové analýzy s využitím Mamdani a Takagi-Sugeno fuzzy systémů. Jsou zde uvedeny základní mechanismy nastavování parametrů těchto systémů pomocí výsledků fuzzy c-means a Gustafson-Kesselova algoritmu. Dále následuje ověření kvality aproximace na několika cvičných funkcích, a to jak jedné, tak i dvou proměnných. Při ověřování výsledků je brán ohled nejen na správnost aproximace, ale také na časovou náročnost uvedených algoritmů.

Bp 2008 mik petr.pdf