Bp 188 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS

Autor: Radek Beňo

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Termojaderné slučňování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí, pokud se podaří uspokojivě vyřešit mnohé zbabývajici fyzikální a technologické problémy. Jedním z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatického sloupce v průběhu výboje, jež se mění v důsledku nejrůznějších plazmatických nestabilit. Obsahem první části této bakalářské práce je sestavení modelu vertikální polohy plazmatu v tokamaku COMPASS a jeho řízení. Nejdříve práce seznamuje s problémem nestability vertikální polohy plazmatického sloupce, která je způsobena poloidálními obvody pro tvarování plazmatu.

Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Dále je postupně namodelován celý systém vertikální polohy plazmatu, důraz je přitom kladen na napětový zesilovač, jehož dynamické vlastnosti jsou upraveny proudovou zpětnou vazbou, a na regulátor vnější smyčky. Zde se jako nejlepší jeví PD regulátor, který byl zkoušen navrhován několika způsoby. U obou regulátorů je popsána metodika jejich seřizování. Druhá část práce je zaměřena na výpočet vlastních a vzájemných indukčností všech poloidálních obvodů tokamaku COMPASS. Tato část má za úkkol především ověřit hodnoty indukčnosti poloidálních obvodů zapojených při provozu tokamaku ve Velké Británii. Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé výsledné hodnoty.

Bp 2008 beno radek.pdf