Bp 177 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách

Autor: Novák Petr

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Bp 2008 novak petr a.gif

Oxid uhličitý je ve vnitřním prostředí obytných budov plyn s dominantním účinkem na lidskou fyzickou a psychickou kondici. Udržení koncentrace oxidu uhličitého nižší, než je hodnota prahová, je úkolem větracích systémů. Nadměrná výměna vzduchu je však nežádoucí z hlediska energetické bilance budovy. Vhodný kompromis mezi těmito protichůdnými požadavky umožňuje zajistit zpětnovazební řídicí systém větracích soustav, založený na měření okamžité koncentrace oxidu uhličitého v místnostech.

Tato bakalářská práce se zabývá modelováním produkce a šíření oxidu uhličitého v obytných budovách, jelikož simulace bilance tohoto kontaminantu jsou nutné pro optimální návrh větracího systému. V práci jsou rozebrány faktory ovlivňující množství CO2 ve vzduchu a je navržena struktura modelu, která zajišťuje použitelnost modelu pro různé obytné budovy. S využitím vzniknuvšího modelu je proveden též návrh zpětnovazebního řízení větracího systému, využívajícího znalosti koncentrace CO2 v trvale obývaných místnostech.

Bp 2008 novak petr.pdf