Bp 215 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů

Autor: Václav Trnka

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

215 bp.gif

Cílem této bakalářské práce je porovnat různé metody návrhu PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním. V rámci práce je proveden návrh pro teoretické systémy i pro reálné fyzikální systémy. V úvodu první kapitoly je popsáno dopravní zpoždění z hlediska jeho chování ve frekvenční i časové oblasti, které tvoří teoretický rámec předpokládané práce. Ilustrace těchto výsledků je uvedena v druhé časti první kapitoly na příkladech čtyř modelových systémů s dopravním zpopžděním. V nich je na základě odvození příslušných diferenciálních rovnic vyjádřen přenos systémů.

V dalších třech kapitolách jsou popsány metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodnoceny a porovnány výsledky regulace. V závěrečné kapitole jsou navrženy regulátory pro reálné systémy z úvodu práce vešmi metodami a navíc jsou do regulačních smyček vneseny poruchy jako např. porucha na výstupu regulátoru a změna hodnoty zpoždění od původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme v reálnýh systémech.

Bp 2008 trnka vaclav.pdf