Bp 329 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Studium expozice modelových organismů Candida albicans a Deinococcus radiodurans korónovému výboji

Autor: Lukáš Koudela

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce s názvem „Studium expozice modelových organismů Candida albicans a Deinococcus radiodurans korónovému výboji“ zkoumá účinek korónového výboje na modelové organismy, jimiž jsou Candida albicans (kvasinky) a Deinococcus radiodurans (bakterie) nanesené v agaru. V první kapitole je nastíněné vědecké zařazení a základní vlastnosti mikrobiologických organismů Candida albicans a Deinococcus radiodurans. U bakterie Deinococcus radiodurans se práce zaměřuje i na její rezistenci vůči radioaktivnímu záření a obnovení DNA po skončení jeho působení. Teoretická část bakalářské práce popisuje fyzikální teorie a laboratorní soustavu, která je určena pro pokusy s korónovým výbojem. Fyzikální část pojednává o teorii korónového výboje a jeho realizaci v laboratorním prostředí. Dále popisuje rozdíl mezi termálním a netermálním plazmatem. Laboratorní část zachycuje současný stav a způsob použití laboratorní soustavy, na které probíhají tyto pokusy. Hlavní část práce se zabývá sestrojením modulárního měřícího přístroje pro měření elektrických veličin během pokusů s korónovým výbojem. Měřící přístroj je sestrojen na základě mikroprocesoru PIC18F4550, který dovoluje rozšíření o další funkce v průběhu následujícího vývoje. Pro tento mikroprocesor byl navržen firmware v jazyce C, v práci je umístěna hlaví část vývojového diagramu a firmware je na přiloženém CD. Použitý mikroprocesor digitalizuje data z vysokonapěťové sondy a zasílá je přes USB port do měřícího softwaru v PC. V softwaru probíhá z přijatých hodnot vlastní přepočet na napětí (nebo proud) a jejich výpis do boxu, který je dovoluje uložit do textového souboru. Tento software byl vytvořen objektově v prostředí DELPHI a je na přiloženém CD.


Bp 2011 koudela lukas.pdf