Bp 366 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení polohového servomechanismu s ohledem na dynamickou tuhost výstupu

Autor: Martin Ron


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je vytvoření matematického modelu zadaného systému lineárního servomechanismu s lineárním motorem na místě aktuátoru a následná realizace jeho řízení za použití kaskádní regulace. To je provedeno s cílem co nejostřejšího možného nastavení dané řidicí jednotky. V průběhu řešení jsem dále sladil můj matematický model s měřením na reálné soustavě. Vytvořil jsem jak lineární tak i nelineární model servomechanismu. V dalším kroku jsem navrhnul postupně všechny tři zřetězené regulační smyčky a zkompletoval jsem tak kaskádní řízení systému. Na závěr je provedeno měření na zregulovaném servomechanismu a vyhodnocení jeho vlastností v kontextu s dynamickou tuhostí posuvu motoru při různých nastaveních polohového regulátoru.


Bp 2012 ron martin.pdf