Bp 367 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Hladinová regulace na vodních tocích

Autor: Tomáš Ryčl


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


V této práci je odvozen matematický model malé vodní elektrárny pro potřeby řízení hladiny v přehrade. Je k tomu využita metoda vazebních grafů. To je univerzální metoda pro modelování dynamických systémů různé fyzikální podstaty, případně jejich propojení. Poté je provedena identifikace soustavy podle parametru vodního díla Březová. Model je lineárně aproximován v jednom pracovním bodě. Na model je navrženo zpětnovazební řízení pomocí PI regulátoru s přímovazebním proporcionálním regulátorem od poruchy. Při regulaci je kladen důraz na omezení, jejichž účelem je, aby elektrárna příliš nezatěžovala životní prostředí ve svém okolí. Nakonec je navržen algoritmus rozvržení celkového průtoku jednotlivými turbínami. Hlavním kritériem pro jejich výběr je to, které turbíny mají za daných podmínek nejvyšší účinnost.


Bp 2012 rycl tomas.pdf