Bp 378 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pohyb nabitých částic v iontovém motoru na hranici platnosti adiabatického přiblížení

Autor: Matúš Cvengroš

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF

378 fig.jpg


Hlavným cieľom tejto práce bolo štúdium pohybu nabitých častíc vo výbojovej komore Hallovho iontového motoru pri pôsobení axiálneho elektrického a radiálneho magnetického poľa. V priebehu celej práce sa využíva adiabatické priblíženie, ktoré je hlavne na konci spomenuté a následne detailnejšie rozpracované. V teórii sa zoznamujeme so základnými princípmi elektromagnetizmu, ktoré sú následne aplikované na konkrétnejšie odvodenie fyzikálnych vlastností Hallovho motoru. Kvôli problematike pohybu nabitých častíc bola vysvetlená aj Lorentzova pohybová rovnica, odvodená taktiež pre relativistické prípady, ktorá je v tomto prípade základnym aspektom tvorby diferenciálnych pohybových rovníc. Taktiež bolo navrhnuté elektrické a magnetické pole, ktoré reprezentuje aproximáciu polí nachádzajúcich sa v Hallovom iontovom motore. Následne je v práci spomenutý aj úvod do numerických metód výpočtu riešení diferenciálnych rovníc, ktoré sú obratom aplikované na vytvorenie simulácií pohybu častíc v Hallovom motore.


Bp 2013 cvengros matus.pdf