Bp 396 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Laboratorní modely a Real-Time Windows Target[edit]

Autor: Radek Soukup

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem práce je přepracování počítačových modelů, které slouží k ovládání reálných systémů v laboratořích Katedry řídicí techniky FEL ČVUT v Praze. Počítačové modely byly vytvořeny v prostředí Matlab/Simulink za použití Real-Time (RT) toolboxu, vyvinutého společností Humusoft. Jelikož s novou verzí Matlabu R2012b jsou funkce RT toolboxu součástí Real-TimeWindows Target(RTWT) toolboxu, společnost Humusoft ukončila podporu RT toolboxu a dále nebude vyvíjen. Pro přechod na nový operační systém Windows 7 64bit bylo nutné ovládací simulinkové modely upravit pro RTWT toolbox a prakticky vyzkoušet. Součástí práce je rovněž návod na vytvoření jednoduchého modelu v RTWT toolboxu a seznámení s měřicími kartami pro PC.


Bp 2013 soukup radek.pdf