Bp 413 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tenzometrické měření náprav závodního vozu[edit]

Autor: Jan Kříž

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

413 fig.gif


Tato bakalářská práce se zabývá měřením silového napětí ramen náprav studentské formule pomocí odporových tenzometrů. Klade si za cíl navrhnout měřicí řetězec, realizovat měření a analyzovat naměřená data. V úvodní kapitole je popsána motivace pro takovéto měření, dále je rozebrána principiální podstata měření odporovými tenzometry. Třetí kapitola se věnuje návrhu samotného měřicího řetězce. Jeho řízení a vyhodnocení naměřených dat je popsáno v kapitole čtvrté. V následující experimentální části je popsána aplikace odporových tenzometrů na ramena náprav a jejich kalibrace. Tato část je doplněna o měření provedené na formuli.


Bp 2014 kriz jan.pdf
P 2014 kriz jan.pdf