Bp 486 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulace aerodynamického chování silničního tunelu

Autor: Gola Daniel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit dynamický a posléze statický matematický model proudění vzduchu v tunelu, nasimulovat vývoj proudění vzduchu v čase závislém na různých vstupních parametrech a porovnání nelineárního a linearizovaného modelu se skutečnými naměřenými hodnotami rychlosti proudění vzduchu z tunelů v České republice. Dalším cílem je navrhnout různé typy regulátorů (stavová zpětná vazba, regulátor PID a regulátor využívající statického modelu) a otestovat jejich funkčnost na vytvořených modelech. Reálné průběhy, dodané vedoucím práce ing. Janem Šulcem, byly použity z tunelu Mrázovka, který se nachází v Praze a je jediným tunelovým komplexem v České republice, který odpovídá uvažovanému typu modelu - tunelu s jednou paralelně napojenou odbočkou.Bp 2016 gola daniel.pdf
P 2016 gola daniel.pdf