Bp 73 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizace výroby s relativními omezeními

Autor: Michael Záruba

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tématem bakalářské práce je implementace algoritmu pro plánování (rozvrhování) výrobních procesů s relativními omezeními. Rozvrhovací problém se zabývá otázkou, jak rozvrhnout jednotlivé operace výroby (úlohy) na jednom stroji (procesoru) tak, aby celková doba vykonávání všech úloh byla co nejkratší. Časová omezení jsou zadávána orientovaným grafem G. Uzly grafu odpovídají jednotlivým úlohám. Váhy hran v grafu G udávají minimální nebo maximální čas, který uplyne mezi začátky vykonávání dvojice úloh (positive and negative time lags). Váhy uzlů udávají čas, po který je úloha vykonávána (processing time). Cílem práce bylo implementovat vybraný algoritmus v jazyce ANSI C a dále ho napojit na TORSCHE Scheduling Toolbox pro Matlab.

Bp 2006 zaruba michael.pdf