Dp 125 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Detekce poruchových stavů dynamických systémů[edit]

Autor: Fibír Tomáš

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

Tématem této diplomové práce je detekce poruchových stavů lineárního dynamického systému, u kterého jsme schopni sestavit jeho analytický model. V úvodní kapitole jsou popsány některé obecné aspekty detekce poruch, jako např. obecná formulace problému, členění různých přístupů, apod. Samotná práce se pak zabývá popisem dvou vybraných algoritmů pro detekci poruch. Je to především výpočet minimální normy lineárních poruchových signálů pro deterministický systém, a poté výpočet pravděpodobností různých kovariančních matic (reprezentujících různé poruchy) náhodných poruchových signálů pro stochastický systém. Důraz je kladen na odvození rekurzivnosti obou algoritmů a dále na jejich numerickou stabilitu a efektivnost. Funkčnost obou algoritmů je ověřena na jednoduchém systému. Pomocí algoritmu pro stochastický systém je řešen reálný problém detekce poruch analyzátorů spalin při hoření uhlí v teplárně Otrokovice. V závěru jsou diskutovány dosažené výsledky.

Dp 2003 fibir tomas.pdf