Dp 170 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Informační agenti v automatizaci procesů[edit]

Autor: Milan Fajt

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

170img.gif

Tématem této práce je využití agentní technologie k zdokonalení stávajících informačních systémů v automatizaci procesů jako například OLE for Process Control (OPC). Agentní technologie je zde chápána jako nový programovací přístup k tvorbě komplexních systémů. S využitím agentní technologie jsou softwarové systémy tvořeny z nezávislých programových jednotek - agentů. Tyto agenti jsou plně autonomní a aktivní programy narozdíl od objektů v objektově orientovaném programování.

Hlavní pozornost teoretické části práce je věnována informačním agentům v automatizaci procesů. Ze zdrojů uvedených v referencích jsou zde shrnuty jednotlivé vlastnosti a charakteristiky informačních agentů, jako jsou požadavky, spolehlivost, architektura a implementace, a ty jsou dále aplikovány a analyzovány s ohledem na informační agenty v automatizaci procesů. Dále jsou zde zmíněny výhody a nevýhody informačních agentů a je zde provedeno jejich porovnání s OPC technologií.

V praktické části této diplomové práce byl navrhnut a implementován programový informační modul a algoritmus pro vyhodnocování agentních zpráv. Jejich funkčnost byla demostrována na laboratorním fyzikálním systému, ke kterému byli informační agenti připojeni. Agenti prováděli diagnózu stavu běžícího systému. Změny stavu systému byly agenty zasílány vnějšímu pozorovateli představovaným dalším informačním agentem.

Dp 2004 fajt milan.pdf