Dp 289 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení technologického procesu kopolymeračního reaktoru[edit]

Autor: Kozojed Aleš

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

289img.gif

Tato práce se zabývá vytvořením matematického modelu polymeračního reaktoru pro výrobu polypropylénu v plynné fázi. Primárním cílem práce je vytvoření matematického modelu popisující teplotní poměry v reaktoru. Sekundárním cílem je na vytvořený matematický model navrhnout regulátory, jejichž úkolem je stabilizace teploty v jednotlivých částech reaktoru.V první části práce je popsána fyzikálně-chemická část polymerace propylénu, celý systém polymerační jednotky a podrobněji popsán samotný polymerizační reaktor,který je ústředním členem celé jednotky a této práce. Ve druhé části práce jsou odvozeny materiálová a entalpická bilance polymeračního reaktoru, jež slouží dále k odvození nelineárního matematického modelu popisujícího změnu teploty v reaktoru. Takto vytvořený model je dále linearizován. Lineární model je podroben analýze. Ke stabilizaci teploty v reaktoru je v práci navržena sada fuzzy PD regulátorů. Třetí část práce se věnuje jejich návrhu. Ve čtvrté části práce jsou vlastnosti navržených regulátoru ověřeny sérií simulací v softwarovém prostředí Simulink. Z těchto simulací vyplývá, že se podařilo navrhnout regulátory vhodné k řízení teploty namodelovaného systému. V závěru práce je diskutována případná implementace regulátoru do reálného procesu, respektive možnost jeho implementace v řídicím systému.

Dp 2008 kozojed ales.pdf