Dp 290 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení technologického procesu Claussovy jednotky-napájení kondenzátoru síry[edit]

Autor:Miloslav Krajl

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce řeší regulaci tlaku vývinu nízkotlaké páry uvnitř kondenzátoru využívajícího odpadní teplo z technologického celku Clausovy jednotky. Spalováním Sulfanu stechiometricky potřebným množstvím vzduch vzniká reakční teplo, které je přiváděno na vstup trubkového svazku uvnitř kondenáatoru. Probíhá ochlazení vstupního regeneračního plynu napájecí vodou a dochází ke kondenzaci reakčních zplodin, které se dále přivádí do katalyckých konvertorů, kde kondenzují na elementární síru. Vlivem předání energie do napájecí vody vzniká nízkotlaká pára, jejíhž hodnota tlaku musí převyšovat hodnotu tlaku v závodní síti 250 kPa. Převýšení tlaku uvnitř kondenzátoru je dosaženo pomocí dvou regulačních smyček hladiny napájecí vody uvnitř kondenzátoru a tlaku nízkotlaké páry, které regulují fuzzy PD regulátory.

Dp 2008 krajl miloslav.pdf