Dp 391 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování a řízení systémů pro redukci NOx a pevných částic dieselových spalovacích motorů[edit]

Autor: Vladimír Dvořák

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

391 fig.gif

V této práci je představen model systému úpravy spalin dieselových motorů. Aktuální stav problematiky je pokryt podrobnou rešerší používaných technologií úpravy spalin. Pro vývoj modelu je vybrán systém úpravy spalin na bázi SCR jako nejvhodnější pro použití v sektoru těžkých nákladních automobilů. Model systému úpravy spalin je implementován v programu MATLAB/Simulink a zahrnuje hlavní fyzikální a chemické procesy, které probíhají v obdobném reálném systému. Hlavní důraz při návrhu modelu je kladen na jednoduchost a přesnost tak, aby mohl být výsledný model použit pro účely simulace řízení a návrhu experimentů pro testování motorů. Model je validován sadou simulací, které zároveň objasňují vliv jednotlivých parametrů katalyzátoru na tvar statických převodních a dynamických přechodových charakteristik. Dále je navržena řídicí strategie využívající data z modelu dieselového motoru poskytnutého firmou Honeywell. Následně je na model systému úpravy spalin aplikována strategie řízení využívající jednoduchý PID regulátor. Ten umožňuje demonstrovat možnosti řízení získaného modelu systému úpravy spalin. Správnost modelu je ověřena sadou simulací, které zároveň objasňují vliv jednotlivých parametrů katalyzátorů na chování modelovaného systému. Výsledky provedených simulací ukazují, že chování implementovaného modelu systému úpravy spalin poměrně přesně odpovídá předpokládanému chování obdobného reálného zařízení. Práce také ukazuje, že zpětnovazební řízení omezuje vliv poruch na chování systému úpravy spalin.

Dp 2010 dvorak vladimir.pdf