Dp 404 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí systém vybraných částí cementárny[edit]

Autor: Peter Nanky


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tento projekt sa zaoberá návrhom a tvorbou riadiaceho systému cementární. Hlavným prínosom praktickej časti tohto projektu je vytvorenie funkčného riadiaceho systému pre zvolené technologické časti dvoch cementární, založeného na štandardoch Siemens PCS 7 a CEMAT. Táto práca vytvára základný prehľad obecného technologického procesu výroby cementu a popisuje funkciu riadiaceho systému pre zvolené technologické časti. Primárne sa práca zaoberá špecializovanými neštandardnými funkciami a riešeniami použitými počas vývoja tohto riadiaceho systému.Dp 2010 nanky peter.pdf