Dp 414 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení Tokamaku COMPASS[edit]

Autor: Beňo Radek

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

414 cz fig.gif


Termojaderné slučování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí, pokud se podaří uspokojivě vyřešit mnohé zbývající fyzikální a technologické problémy. Diplomová práce Řízení tokamaku COMPASS podává ucelený náhled na problematiku řízení tokamaku, zaměřuje se přitom na modelování a řízení vertikální nestability plazmatu, jakožto vůdčí nestability při dosažení stavu s vyšším udržením. Nejdříve je důsledně sestaven matematický model vertikální nestability, která je způsobena poloidálními obvody pro tvarování plazmatu. Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Model je dále doplněn napěťovým zesilovačem, který se po zavedení dynamické zpětné vazby chová jako proudový zesilovač. Napěťový zesilovač je modelován ve dvojím provedení - jako spojitý zesilovač a zesilovač s dvoupolohovým řízením. V rámci vytvořeného modelu je navrženo několik regulátorů pomocí metody geometrického místa kořenů (P, PI, Lag), LQG regulátor (lineární kvadraticky optimální s předpokládaným Gaussovsky rozloženým šumem) a fuzzy regulátor. Zde se jako nejlepší jeví LQG regulátor. U všech regulátorů je popsána metodika jejich seřizování.


Dp 2011 beno radek.pdf