Dp 417 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití tepelných čerpadel v budovách[edit]

Autor: Ciller Alexandr

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

417 fig.gif

Předkládaná diplomová práce pojednává o možnostech vyžití tepelných čerpadel v budovách pro vytápění i chlazení. První kapitola seznamuje čtenáře s jednotlivými druhy tepelných čerpadel, jejich přednostmi a nedostatky použití závislé na geologických podmínkách, parametrech vytápěného objektu, přičemž přihlížíme k možnosti kombinace s jinými tepelnými zdroji a různými vytápěcími systémy. V další části byly pro polikliniku Bioregena vypočteny jak okamžité tepelné ztráty závislé na venkovní teplotě a zhodnoceno vytápění tepelnými čerpadly, tak i roční tepelné ztráty polikliniky Bioregena a porovnány s převyšující reálnou roční spotřebou tepla při použití současného regulačního systému. V posledních kapitolách jsme nejdříve popsali chování objektu Bioregena stavovým popisem a z naměřených dat jsme identifikovali metodou nejmenších čtverců za pomocí ACADO toolkit několik průběhů pro různé venkovní teploty. Na identifikované průběhy s „pestrými“ venkovními teplotami jsme navrhli řízení vytápění s minimálními finančními náklady a minimalizovali jsme také regulační odchylku od referenční pokojové teploty. Nakonec jsme dospěli ke zjištění, že roční spotřeba tepla při námi navrženém řízení je nižší než spotřeba při dosavadním řízení, zároveň odpovídá předpokládané vypočtené energetické náročnosti budovy.


Dp 2011 ciller alexandr.pdf