Dp 452 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vytápění v inteligentních domech, modelování, analýza a řízení s PLC[edit]

Autor: Pupák Radek

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


452 fig.gif


Diplomová práce se zaměřuje na sběr a vyhodnocení údajů týkajících se vytápění domu. Ke sběru dat byl použit programovatelný automat Tecomat Foxtrot s teplotními senzory připojenými prostřednictvím jednotek Inels na CIB sběrnici fi rmy Teco a. s. V první části je popisován sběr údajů z monitorovaných místností. Druhá část se zabývá realizací nových měřených lokalit tak, aby lokality bylo možné připojovat uživatelsky jednoduše a naměřená data prezentovat uživateli. Ve třetí části jsou data analyzována a jsou aproximovány modely vytápěných prostor. Č tvrtá kapitola se zabývá měřením předaného tepla do místností. Závěrečná část na získaném modelu demonstruje algoritmus pro řízení topidel.


Dp 2011 pupak radek.pdf