Dp 471 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení teploty ohřívací pece[edit]

Autor: Skopec Pavel


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


471 fig.png


Model ohřívací pece je postaven na fyzikálních zákonech a zahrnuje sálavý tepelný přenos, vedení tepla a jednoduché spalování. Jsou popsány zjednoduššují předpoklady. Model je numericky řešen metodou konečných objemů. Vzniklý nelineární model vysokého řádu je následně linearizován kolem optimálního pracovního bodu a převeden na balancovanou realizaci, na které je založena redukce řádu modelu. Výsledná stavová forma je vhodná pro návrh řídicích algoritmů, jako je pozorovatel vnitřního stavu a prediktivní řízení.


Dp 2012 skopec pavel.pdf