Dp 561 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Přesný inerciální navigační systém kategorie "Tactical grade"[edit]

Autor: Bílý Marek

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací SW pro inerciální navigační systém (INS). INS využívá dvě mikrokontrolérové jednotky, a to měřicí a výpočetní. Měřicí jednotka zabezpečuje sběr dat z quartz akcelerometrů a z gyroskopů s optickým vláknem v kategorii "Tactical grade", dále pak tříosého magnetometru a přijímače GPS. Tato jednotka rovněž provádí základní zpracování dat formou filtrace a korekce deterministických chyb akcelerometrů a gyroskopů. Výpočetní jednotka provádí navigační úlohu, jejímž výstupem je odhad pozice, rychlosti a orientace objektu v prostoru. Komunikace mezi měřicí a výpočetní jednotkou je realizována prostřednictvím sběrnice CAN. Vý-stupem výpočetní jednotky jsou veškerá měřená data a odhadované navigační údaje prostřednic-tvím sběrnice RS-232. Dále byl v rámci této diplomové práce navržen a implementován SW pro PC, který je schopen data výpočetní jednotky vizualizovat v reálném čase a rovněž je ukládat.


Dp 2015 bily marek.pdf
P 2015 bily marek.pdf