Bp 19 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu (model Helikoptéra)

Autor: Šemelíková Adéla

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

19img.gif

Předkládaná bakalářská práce je členěna do dvou částí. První část se zabývá identifikací a řízením elektromechanického modelu helikoptéry. Model helikoptéry je typický nelineární MIMO systém, který lze linearizovat v okolí pracovního bodu. Cílem identifikace je určit vztah mezi úhlem v azimutu a napětími na hlavním a pomocném motoru. Tento vztah je reprezentován přenosovou maticí. Přenosová funkce z napětí pomocného motoru na azimut byla využita pro návrh regulátoru. Regulátor je schopen řídit hodnotu azimutu podle žádané vstupní hodnoty.

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na linearizaci nelineárních systémů. Tato část obsahuje základní teoretické poznatky, řešené příklady demonstrované na reálných systémech a neřešené příklady s klíčem. Cílem neřešených příkladů je motivovat studenty k osvojení této problematiky. Matematický aparát používaný pro linearizaci nelineárních systémů je shrnut v příloze. Tato druhá část a příloha budou začleněny do internetové učebnice, jejímž cílem je zkvalitnit výuku na katedře řídicí techniky Českého vysokého učeního technického v Praze.

Bp 2006 semelikova adela.pdf