Bp 312 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelovací jazyky pro optimalizaci

Autor: Podhradský Michal

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je porovnání v současnosti dostupných modelovacích jazyků pro formulaci celočíslených lineárních optimalizačních problémů a doporučení jazyka, který je nejvhodnější použít pro modelování a plánování optimálního provozu tepláren a kogeneračních jednotek. Takový jazyk musí být schopen rychlého převodu modelu do formátu čitelného zvoleným solverem, musí být snadno propojitelný s Java aplikacemi a musí být schopen načtení a ukládání dat z a do MS Excel tabulek.

Dostupné (komerční i open-source) jazyky a jejich základní funkce jsou nejprve porov-nány v přehledné tabulce. Následně je devět jazyků (Yalmip, GAMS, OptimJ, Gurobi Java API, LINGO, AIMMS, AMPL, MPL a Zimpl) vybráno pro další testování, sestávající se z implementace zjednodušeného modelu teplárny. Během této implementace je sledována zejména snadnost formulace problému, propojitelnost s Java aplikacemi, přehled-nost kódu a možnosti manipulace s MS Excel tabulkami. Na závěr jsou vybrány tři jazyky (Yalmip, OptimJ, Zimpl) a je na nich testována rychlost formulace problému pomocí rozšířeného modelu teplárny.

Jako nejrychlejší se ukázal být jazyk Zimpl, nicméně jako nejvhodnější pro reálné nasazení se jeví jazyk OptimJ (díky svému propojení s Javou a dostačující rychlostí). Jako vhodné se dále jeví jazyky používající algebraickou notaci, například AMPL, GAMS nebo LINGO. Yalmip se ukázal pro praktické nasazení nevhodný zejména kvůli pomalé formulaci problému.Bp 2010 podhradsky michal.pdf