Dp 458 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tvorba modelů a prediktivní řízení budov[edit]

Autor: Žáčeková Eva

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


458 fig.gif


Pri obrovskom množstve energie, ktoré je vynakladané na vykurovanie budov, je z hľadiska zníženia nákladov dôležité zefektívniť proces vykurovania. Konvenčné metódy riadenia nie sú schopné zohľadniť náhle zmeny počasia, požiadavky na riadenie a pod. Mnoho týchto nedostatkov môže odstrániť použitie prediktívneho regulátora (MPC).

Ten má okrem množstva výhod, medzi ktoré patri možnosť zahrnúť obmedzenia priamo do samotného zákona riadenia, či jednoduchá aplikovateľnosť aj na MIMO systémy, aj nevýhody, a to predovšetkým fakt, že k svojmu fungovaniu potrebuje matematický model systému, ktorý čo najpresnejšie popisuje správanie reálneho systému. V tejto práci bude preto zvýšená pozornosť venovaná hľadaniu matematického modelu systému vhodného pre použitie s prediktívnych regulátorom. Pri tvorbe modelu budovy Českého vysokého učení technického(ČVUT) v~Praze použijeme okrem klasických identifikačných metód aj identifikačné metódy minimalizujúce viackrokovú predikčnú chybu, ktoré poskytujú model s dobrými predikčnými vlastnosťami, ktorý je vhodný pre použitie s MPC. Vybraný model bude následne použitý s navrhnutým prediktívnym regulátorom pre riadenie teploty v miestnostiach budovy ČVUT.

Dp 2011 zacekova eva.pdf