CRM (CLI)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

V předchozí kapitole, věnované konfiguraci zdrojů, bylo na nejrůznějších příkladech demonstrováno použití konzolových nástrojů Pacemakeru, jimiž se prostřednictvím démona /usr/lib/pacemaker/crmd, cluster ovládá. U většiny příkladů byla zároveň uveden i příklad stejné konfigurace prostřednictvím alternativního CLI nástroje crm.

crm

Je CLI nadstavba, naprogramovaná v shellu, která kombinuje konzolové nástroje Pacemakeru s dalšími utilitami. Dá se používat jako samostatný konzolový nástroj, ale také jako interaktivní shell je-li spuštěna bez parametrů.

Interaktivní crm shell především ulehčuje administraci. Jeho příkazová řádka pracuje se stromovou strukturou. Nástroje pro práci s clusterem, jsou zde kategorizovány do samostatných "složek", které mohou mít v některých případech i několik úrovní. Jako kupř. v níže uvedeném demonstračním příkladu.

Poznámka
crm(live)#
crm(live)# configure template list
crm(live)#
crm(live)# configure template
crm(live)configure template# cd 
crm(live)configure# template
crm(live)configure template# end
crm(live)configure# end
crm(live)#

Hned zkraje příkladu je aplikován na oblast template v konfiguraci zdrojů příkaz list. Ten by v případě že bychom měli nakonfigurované nějaké šablony vypsal jejich seznam, ale protože zatím neexistují, zůstal výpis prázdný.

Tím že příkaz zopakuje bez volání list, "skočíme" rovnou do oblasti, kde lze pracovat se šablonami. O úroveň výš se lze vrátit buď příkazem cd (podobně jako když měníme adresář), end, up nebo back - všechny mají stejný efekt.

ukončení práce s crm
Práci v crm shellu lze ukončit buď příkazem quit (alternativně lze použít i bye či exit), nebo kombinací CTRL+C
nápověda v crm
Na každé "úrovni" lze použít pro vypsání nápovědy příkaz help
seznam akceptovaných příkazů
Na každé úrovni lze příkazem ls vypsat jaká klíčová slova budou akceptována. Může jít jak o příkazy, tak názvy dostupných podúrovní crm

cib

new
delete
reset
commit
use
diff
list
import
cibstatus

N cluster

add
health
Příkaz, který spustí sadu testů, jimiž se ověří stav všech nodů v clusteru (PSSH)
init
remove
run
Příkaz, kterým lze zavolat spuštění shellového příkazu na všech nodech clusteru. (PSSH)
start
Příkaz, který spustí clusterové služby na aktuálním nodu
status
Příkaz, který vypíše aktuální stav clusteru
stop
Příkaz který zastaví clusterové služby na aktuálním nodu
wait_for_startup

configure

V rámci configure se provádí výchozí konfigurace agentů. Nastavení proměnných, vzájemných závislostí při spouštění, intervalů spouštění atd. Do vlastního CRM se však změny v konfigurace promítnou až po jejich odeslání příkazem commit.

N assist
N cib
cibstatus
clone
colocation,collocation
commit
N default-timeouts, default_timeouts
delete
edit
erase
N fencing_topology
N filter
N graph
group
N history
load
location
N modgroup
monitor
ms,master
nastaví zdroj (primitive) tak aby se spouštěl na obou strojích
node
N _objects
op_defaults
order
primitive
primitiva jsou základní služby, které lze seskupovat (group), řadit (order) aj.
property
ptest
N ra
N _regtest
rename
refresh
rsc_defaults
N rsc_template
N rsctest
N rsc_ticket
save
show
výpis stávající konfigurace
N schema
N simulate
N tag
template
N _test
upgrade
N user
verify
xml

N corosync

add-node
add_node
del-node
del_node
diff
edit
get
log
pull
push
reload
set
show
status

N history

detail
diff
_dump
exclude
graph
info
latest
limit
log
node
peinputs
refresh
resource
session
setnodes
show
source
timeframe
transition
wdiff

node

Sdružuje příkazy pro práci s nody

attribute
clearstate
delete
fence
N maintenance
přepne nod do režimu maintenance
online
přepne nod do stavu online, kdy se opět aktivně zapojí do clusteru
N ready
přepne nod do režimu ready
show,list
vypíše seznam nodů jako prostý text
standby
přepne nod do režimu standby
status
vypíše seznam nodů ve formě XML struktury s kořenovým elementem nodes
status-attr
utilization

options

V options jsou sdruženy příkazy pro konfiguraci crm. Jejich prostřednictvím lze nastavit kupř. jaký se má použít výchozí editor pro úpravu konfigurace, barevné schéme pro shell, pravidla pro třídění výpisů atd.

colorscheme
editor
check-frequency
check-mode
N manage-children
output
Nastavení preferovaného výstupu konfigurace - color (barevně zvýrazněný), plain (bez barviček) nebo uppercase (klíčová slova jsou vypisována kapitálkami - tady však můžete narazit na problém že crm nebude umět interpretovat některou z položek)
pager
Nastavení preferovaného stránkovače výpisu (more, less, atp.)
N reset
save
N set
show
skill-level
sort-elements
user
N wait

ra

Příkazy seskupené v rámci ra jsou určeny především pro získávání informací o dostupných agentech ("resource agents") a jejich konfiguraci.

classes
vypisuje seznam dostupných tříd (classes). V případě že, je stejná třída poskytovaná více poskytovateli (provider), vypíše (za lomítkem) i poskytovatele
list
vypíše seznam agentů dostupných v rámci třídy. Je-li výpis upřesněn i uvedením poskytovatele (provider), pak vypíše pouze jemu příslušné agenty ("resource agents")
meta,info
vypíše přehled všech možných parametrů, které lze nastavit u příslušného agenta. V případě komplexnějších agentů je to včetně podrobného popisu a výstup vypadá podobně jako u manuálu
providers
vypisuje naopak na základě názvu agenta jeho poskytovatele - "providera". V případě, že kromě providera je agent nabízen některou třídou (class) přímo, nevypíše nic. Pokud má nějakého poskytovatele, tak jej vypíše teprve po upřesnění třídy.

report

Není skupinou příkazů, ale příkaz který na nodu vygeneruje komprimovaný archív konfiguračních souborů clusteru, včetně aktuální statistiky o jednotlivých nodech.

Poznámka Následující příkaz vygeneruje archiv s názvem report_1.tar.bz2, který obsahuje adresář s názvem report_1 a celou strukturu souborů a adresářů souborů jednotlivých nodů v uvedený čas.
crm(live)# report -f 14:17 report_1

resource

Příkazy sektupené v rámci resource jsou určeny pro práci s již nakonfigurovanými zdroji. K jejich spouštění (a zastavavení), přesunu mezi nody, a kromě nich je zde také podskupina param která sdružuje příkazy, které umožňují změnit za běhu hodnoty parametrů defaultně nastavené výchozí konfigurací.

cleanup
V případě že došlo z nějakého důvodu k chybě, která vede k pozastavení další operace, lze ji tímto způsobem deaktivovat a operaci zkusit provést znovu, s opravenými parametry
demote
failcount
N maintenance
manage
CRM se pokusí převzít "vládu" nad zdrojem (nebo skupinou zdrojů), která je ve stavu unmanaged)
meta
Umožňuje vypsat případně změnit aktuální nastavení akcí, které manipulují se zdrojem. Tato změna však platí pouze do okamžiku, než jsou znovu načteny výchozí hodnoty z uložené konfigurace (příkaz reprobe)
migrate,move
Přesune zdroj na jiný nod. Což znamená že běh služby se na stávajícím nodu zastaví a spustí jinde. Funguje to v závislosti na tom, jakým způsobem agent zdroje podporuje migraci.
param
Umožňuje vypsat případně změnit aktuální parametry zdroje. Tato změna však platí pouze do okamžiku, než jsou parametry zdroje znovu načteny z výchozí konfigurace (příkaz reprobe)
promote
refresh
reprobe
restart
CRM se pokusí zdroj korektně zastavit a znovu spustit.
N scores
Příkaz bez parametrů, který vypíše aktuální skóre všech zdrojů
N secret
status,show,list
vypíše aktuální stav zdrojů
start
CRM se pokusí o spuštění zdroje. V případě, že se mu to nepodaří, zůstane zdroj ve stavu "stop" a v monitoru se objeví oznámení o chybě.
stop
CRM se pokusí o zastavení zdroje. V případě, že se mu to nepodaří, zdroj zůstane běžet ve stavu "unmanaged" a v monitoru se objeví oznámení o chybě.
N trace
unmanage
CRM dá od zdroje ruce pryč. Záleží na agentovi zda může (ale nemusí) dále monitorovat její běh a případně pak správu zddroje zase převzít
unmigrate,unmove
Volání této funkce může být shodné s voláním move.
N untrace
N utilization

N script

describe
list
run
steps
verify

N site

ticket

status

Není skupinou příkazu, ale příkazem který vypisuje aktuální stavu clusteru, podobně jako utilita crm_mon.

Poznámka
Poznámka
Poznámka

pcs

Zastřešuje podobně jako crm konzolové nástroje Pacemakeru. Rozdíl je především v tom, že je napsán pro změnu v jazyce Python.