Bakalářské práce 2019

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2019

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
551 Bláha Petr Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku Code Generation for Distributed Control from Simulink Models Posudky
552 Šturc Martin Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici Simulator of real locomotive for model railway Posudky
553 Tran Duc Minh Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie Application of one-class classifiers in differential diagnosis of dysarthria Posudky
554 Zakharchenko Andrii Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí Human Detection from Aerial Vehicles Using Neural Networks Posudky
555 Brejla Ondřej Návrh schématu zapojení a desky plošných spojů pro Workswell SMARTIS gen 2 Design of schematic and of printed circuit board for Workswell SMARTIS gen 2 Posudky
556 Bulander Filip Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu Interface iOS for control of an unmanned helicopter in ROS Posudky
557 Dusil Jan Detekce smyku pro model auta F1/10 Slip detection for F1/10 model car Posudky
558 Faltus Martin Návrh senzoru pro měření kvality vnitřního prostředí s LCD displejem a externím bezdrátovým čidlem IAQ sensor design with LCD display and wireless remote sensor Posudky
559 Koropecky Viktor-Adam Zpracování obrazu na GPU pro zpětnovazební mikro-manipulaci GPU-accelerated computer vision system for feedback micro-manipulation Posudky
560 Kučera Jan Řízení podelného skluzu kol vozidla Vehicle slip ratio control system Posudky
561 Minarik Jiří Stabilizace stáčivé rychlosti pro vozidlo se čtyřmi řídiltelnými koly Yaw Stabilization of 4 Wheel Steering Cars Posudky
562 Neumaier Tomáš Databázová podpora sbírek Database support for collections Posudky
563 Nguyenová Minh Thao Model pohybu šestinohého kráčejícího robotu High-Fidelity Modeling of Hexapod Walking Robot Locomotion Posudky
564 Pospíchal Lukáš Displej s Ferrofluidem Ferrofluid display Posudky
565 Starý Jakub Fontána s Gaussovou puškou Coil Gun Fountain Posudky
566 Šipka Tomáš Zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC Acceleration scanning device with data transfer to PC Posudky
567 Šrámek Martin Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na harmoniku pro propagaci FEL Usage of the LEGO Mindstorms EV3 - Design of the Harmonica Plaiyng Robot for Promotion of the Faculty Posudky
568 Tržil Miroslav Řízení vícenohých kráčejících robotů založené na využití FPGA FPGA-based Control of Multi-Legged Walking Robot Posudky
569 Turnovec Petr Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu Vehicle slip ratio control system for torque vectoring functionality Posudky
570 Valerián Jakub Algoritmy pro zpětnovazební alokaci výkonu pro nabíjení několika elektrických vozidel Algorithms for feedback power allocation for charging several electric vehicles Posudky
571 Zoula Martin Řízení pohybu šestinohého kráčejícího robotu se čtyřmi řiditelnými stupni volnosti na nohu Locomotion Control of Hexapod Walking Robot with Four Degrees of Freedom per Leg Posudky
572 Čech Josef Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů Recognition of Road Traffic Participants in LiDAR Point Clouds Posudky
573 Gärtner Jan Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry Visual Pattern Recognition for Autonomous Landing of Robotic Helicopter Posudky
574 Jalůvka Marek Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí Playing Chess with KUKA Robot Using Linguistic Instructions Posudky
575 Pavlín Šimon Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách Data-Driven Model Estimating Changes of Image Properties According to Illumination Posudky
576 Rozlivek Jakub Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení Automatic Kinematic Calibration of Dual Arm Manipulator Using Self-contact and Plane Constraints Posudky
577 Rustler Lukáš Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací Artificial Skin Calibration for the Nao Humanoid Robot Using ”Self-touch” Posudky
578 Shcherban Maksym Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží Efficient Self-exploration and Learning of Forward and Inverse Models on a Humanoid Robot with Artificial Skin Posudky
579 Smrčka Daniel Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí Controlled Interaction of an Unmanned Aerial Vehicle with a Wall Posudky
580 Štěpanovský Jiří Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí Learning Peripersonal Space Representations Using Spiking Neural Networks Posudky
581 Šterberová Adéla Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech Population Size Adaptation in Evolutionary Algorithms Posudky
582 Tefr Filip Detekce pohybujících se objektů v obraze z pohyblivé kamery Moving Object Detection in an Image from a Moving Camera Posudky
583 Zacha Jiří Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat Convolutional Neural Networks for Object Classification from LiDAR Data Posudky
584 Turnovec Pavel Kamerová kontrola kvality nátěrové hmoty Machine vision inspection of paint material Posudky