Bakalářské práce 2022

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2022

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
690 Herold Adam Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS Application of Machine Learning for the Higgs Boson Mass Reconstruction Using ATLAS Data Posudky
691 Ostapovych Vadym Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel Motion Planning for Autonomous Car Manipulator Posudky
692 Syrový Marek Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci Objectification of Basic Movement of Partial Parts of the Body during Rehabilitation Posudky
693 Škuta Adam Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu Detection of Drones Using Neural Networks from Combined RGB Camera and LIDAR Data Posudky
694 Štanc Daniel Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru Design of a Robotic Water Sampler for an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
695 Švec Ondřej Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení Predicting Counter-Strike Game Outcomes with Machine Learning Posudky
696 Bártík Tomáš Autonomní robot SK8O Autonomous SK8O robot Posudky
697 Basár Peter Webová aplikace pro objednávání a automatický tisk nálepek na míru Web application for ordering and automatic printing of custom stickers Posudky
698 Beňo Dominik Systém řízení letu malého vírníku Flight control system for a small autogyro Posudky
699 Brož Bohumil Zábavná demonstrace multirobotického systému An Entertaining Demonstration of a Multi-Robot System Posudky
700 Čermák Ivan Návrh bezpilotního letounu a integrace senzorů pro létání nad vodní plochou Unmanned Aerial Vehicle Design and Sensor Integration for Flying over Water Area Posudky
701 Daněk Jan Uživatelský manuál (soubor řešených úloh) pro předmět ROBOTI User manual (set of solved tasks) for the subject ROBOTS Posudky
702 Douda Petr Implementace distribuovaného MESu v Testbedu pro Průmysl 4.0 Implementation of a distributed MES in Testbed for Industry 4.0 Posudky
703 Ferbr Jan Generování trénovacích dat pro 2D segmentaci Generating of the Training Data for 2D Segmentation Posudky
704 Hartvich Jiří Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko Estimating Object Properties Through Robot Manipulation - Dataset and Benchmark Posudky
705 Hronovský Jiří Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda Learning a Structured Locomotion Algorithm for Hexapod Robots Posudky
706 Chleboun Jan Algoritmus pro průzkum velkých prostorů pomocí skupiny kooperujících dronů Spanning Tree Coverage Algorithm on Large Spaces for Multi-UAV Systems Posudky
707 Isianova Elizaveta Kolaborativní robotické pracoviště pro hru dáma Human-robot collaboration for playing checkers Posudky
708 Jáneš Adam Uživatelský manuál na použití programovacího jazyka Python pro LEGO Mindstorms EV3 User manual for using Python programming language for LEGO Mindstorms EV3 Posudky
709 Jirák Jiří Vývoj manageru elektromobilu EV manager development Posudky
710 Kadlec Tomáš Vizuální Sudoku solver Visual Sudoku Solver Posudky
711 Kočí Jan Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení Self-Localization of an Unmanned Aerial Vehicle in the Transmission Tower Inspection Task Posudky
712 Kopecký Matěj Vývoj laboratorního modelu pro výuku řídicích algoritmů Development of control algorithms laboratory model Posudky
713 Kovář Miroslav Odhad a optimalizace spotřeby energie během letu UAV Estimation and Optimization of Power Consumption during UAV Flight Posudky
714 Krejčí Oskar Testovací prostředí pro verifikaci systému automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu (ALKS) Test Environment for Automated Lane Keeping System Verification Posudky
715 Kubáček Václav Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota Automation of precision measurement process using laser tracker and industrial robot Posudky
716 Kubišta Daniel Oprava plánu pro team mobilních agentů Plan Repair for a Team of Mobile Agents Posudky
717 Kubov Yevhenii Implementace neuronové sítě pro autonomní sledování cesty Implementation of a Neural Network for Autonomous Trail Following Posudky
718 Lenc Michal Otevřený systém pro návrh řídicích aplikací reálného času Open Rapid Control Prototyping and Real-Time Systems Posudky
719 Michal Vojtěch Návrh řídicího software pro měnič pro elektrickou formuli Development of software for motor controller of an electric formula Posudky
720 Mísař Ondřej Interpretace pozitivní detekce statisticky nezvládnutého stavu při statistické regulaci procesů Interpretation of Positive Detection of Out-of-Control State for Statistical Process Control Posudky
721 Mísař Matěj Algoritmy pro detekci klíčových bodů a jejich vyhodnocení Keypoint Detection Algorithms and Their Evaluation Posudky
722 Moroz Artem Predikce parametrů aterosklerotického plátu z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy Prediction of Atherosclerotic Plaque Parameters from In-Vivo Ultrasound Carotid Artery Images Posudky
723 Mráz Martin Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí Relaxed Quantization and Binarization for Neural Networks Posudky
724 Novota Petr Stanovení hustoty deště z dat CML spojů Rain Intensity Estimation from CML Link Data Posudky
725 Poludin Mikhail Vylepšený algoritmus RRT* pro plánování cesty pro více robotů An Improved RRT* Algorithm for Multi-Robot Path Planning Posudky
726 Pospíšil Jiří Aplikace strojového učení pro hledání nabitého Higgsova bosonu z ATLAS dat Application of Machine Learning for the Charged Higgs Boson Search Using ATLAS Data Posudky
727 Staněk Jáchym Strojové učení pro robotickou exploraci Machine Learning for Robotic Exploration Posudky
728 Šmíd Jakub Expertní systém pro určování dominantní projevované emoce z hlasu Expert System for Determining the Dominant Expressed Emotion from the Voice Posudky
729 Štorc Daniel Detekce dopravních kuželů z lidarových dat Detection of Traffic Cones from Lidar Point Clouds Posudky
730 Uchytil Adam Plánování trajektorií pro distribuovanou manipulaci pomocí magnetického pole Trajectory planning for distributed magnetic manipulation Posudky
731 Valík Viktor Multiplatformní interaktivní objednávkový systém pro kavárenský sektor Multiplatform interactive order processing system for coffee shop sector Posudky
732 Vayhel Tomáš Vizualizace technologického procesu sušárny vápence Visualization of the technological process of the limestone dryer Posudky
733 Viceník Lukáš Hledání leptoquarků pomocí strojového učení v datech z CERN ATLAS experiment Machine Learning for the Leptoquark Search Using CERN ATLAS Data Posudky
734 Voronov Serhii Zařízení pro ruční navádění průmyslového robota Device for hand guiding of an industrial robot Posudky
735 Weis Josef Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech Robust Plan Execution in Multi-Agent Systems Posudky
736 Zamazal Hynek Kolaborativní robot pro ovládání dotykových zařízení Collaborative Robot for Control of Small Touch Screen Devices Posudky
737 Zelinka Josef Transfer learning v přenosu zkušeností s terénem mezi rozdílnými roboty Transfer Learning of Ground Robot Terrain Experience Posudky
738 Fiala Tomáš Lokalizace robotu za pomoci magnetometru Indoor Robot Localization Using Magnetometer Data Posudky