Diplomové práce 2014

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2014

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
524 Beran Vladimír Hardwarový akcelerátor pro BCI aplikace Hardware Accelerator for brain-machine interface Dp_524_cz Dp_524_en Posudky
525 Kletečka Tomáš Laboratorní model letmých a rotačních nůžek Development of flying and rotary shears laboratory model Dp_525_cz Dp_525_en Posudky
526 Kubašta Petr Kvazi-definitivní bázování geomagnetických dat Quasi-definitive geomagnetic data production Dp_526_cz Dp_526_en Posudky
527 Pěček Jan Systém pro ověření původu zboží System for goods origin verification Dp_527_cz Dp_527_en Posudky
neobhájeno Pokorný Pavel Polohové řízení šestiosého robota Motion control of six-axis robot Posudky
528 Volf Martin Distribuované úložiště dat Distributed data storage Dp_528_cz Dp_528_en Posudky
529 Blecha Jiří Programovatelná testovací platforma Programmable test platform Dp_529_cz Dp_529_en Posudky
530 Černý Václav Rychlá lokalizace kvadroptér Fast localization of quadrotors Dp_530_cz Dp_530_en Posudky
531 Dousek Petr Zefektivnění komunikační zátěže protokolu XML Efficiency of XML data transfer Dp_531_cz Dp_531_en Posudky
532 Frček Tomáš Návrh aplikace pro měření znečištění ovzduší - projekt Kanárci Designing an application for air pollution measurement - project "Kanárci" Posudky
533 Grus Tomáš Implementace softwarového nástroje pro generování integračních testů Implementation of Integration Testing Test Cases Generation Tool Posudky
534 Hajrapetjan Armen Systém pro digitální předávku práce Electronic handover system Posudky
535 Horký Jan Eliminace pohybových artefaktů z fotopletysmografického signálu Elimination of movement artifacts from PPG signal Posudky
536 Jiřík Tomáš Optimalizace spotřeby elektrické energie datového centra Optimization of electric power consumption of data center Posudky
537 Kohout Jan Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu Online parameters detection of fermentation process Posudky
538 Krejčí Lukáš Programové vybavení datového koncentrátoru AMM sítě AMM network data concentrator software facility Posudky
539 Kuklík Jan Aritmetické operátory v pohyblivé řádové čárce Floating point arithmetic operations Posudky
540 Nikolaev Ivan Detekce anomalií sítových služeb Network Service Anomaly Detection Posudky
541 Pavlík Vojtěch Měření a řízení spotřeby elektrické energie na výrobních linkách Measurement and control of power consumption at industrial lines Posudky
542 Pecoldová Markéta Firmware pro základnovou stanici domácího asistivního systému Firmware for base station of home assistive system Posudky
543 Reichl Tomáš Komponenta pro měření a predikci spotřeby elektrické energie A Component for Measurement and Prediction of Electrical Energy Consumption Posudky
544 Ron Martin Energetické úspory v simulaci digitální továrny Energetic savings in digital factory simulation Posudky
545 Simonian Aram Zpětnovazební řízení pro planární paralelní magnetickou manipulaci Feedback control for planar parallel magnetic manipulation Posudky
546 Urban Tomáš Simulace rozsáhlejších výrobních celků Simulation of Large Production Plants Posudky
547 Zmrhal Martin Programové vybavení pro řízení průzkumných kamer a zpracování videosignálu Software for control of surveillance cameras and video signal processing Posudky
548 Almeida Cypriano Lucas Algoritmy adaptivního rízení pro stabilizaci a řízení orientace satelitu Study and Design of an Adaptive Control Law for Spacecraft Attitude Control Posudky
549 España Cabrera Andrés Rapid prototyping řídicích algoritmů pro mobilní roboty Rapid Prototyping of Mobile Robot Control Algorithms Posudky
550 Yang Ning Telemetry, Tracking and Commanding subsystém pro pikosatelit CzechTechSat Telemetry, Tracking and Commanding subsystem for the CzechTechSat Pico-satellite Posudky