Bakalářské práce 2021

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2021

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
633 Brož Petr Vícekanálový generátor fázově posunutých obdélníkových signálů Multichannel Signal Generator of Phase-Shifted Square Waves Posudky
634 Budil Jiří Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru Design of Tiltable Sidelight for an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
635 Plavec Václav Slučování informací z více senzorů Sensor Fusion for Mobile Robot Localization Posudky
636 Rojík Adam Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem Personal Spatial Zones in Human-Robot Interaction Scenarios Posudky
637 Andrys Jan Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě Displaying the status of industrial devices and their supporting data in augmented reality Posudky
638 Beneda Lukáš Detekce modelů autonomních aut F1/10 na soutěžním okruhu F1/10 autonomous car model detection on a race track Posudky
639 Cihlářová Michaela Porovnání standartních metod posilovaného učení Comparison of State-of-the-Art Baselines for Reinforcement Learning Posudky
640 Fanta Vít Optimalizace odezvy adaptivního tempomatu z hlediska komfortu posádky Adaptive Cruise Control response optimization with respect to riding comfort Posudky
641 Fischer Martin Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru Lidar and Multi-Camera Calibration and Fusion Posudky
642 Hortenský Jakukb Automatické sledování vozidla na platformě F1/10 Automatic vehicle following on the F1/10 platform Posudky
643 Chaloupecký Tomáš Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS Control Interface for MITSUBISHI Robots in ROS Posudky
644 Janota Jiří Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem Car Detection Methods from 2D LIDAR Data Collected with a Mobile Robot Posudky
645 Janoušek Jakub Řízení robotu pro zakládání křemíkových detektorů urychlovače LHC Control of Robot for Inserting Detectors for the Large Hadron Collider Posudky
646 Jaroslavceva Jekatěrina Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 Image Retrieval via CNNs in TensorFlow2 Posudky
647 Jaroš Martin Kalibrace více kamer pro autonomní řízení Calibration of Multiple Cameras for Autonomous Driving Posudky
648 Ježek Petr Plánování cest v úloze rozkládání objektů Disassembly Path Planning Posudky
649 Jirkovský Adam Rozpoznávání řeči s dostupnými internetovými moduly Speech Recognition Based on Available Internet Modules Posudky
650 Kafka Ondřej Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi Comparison of Methods for Matching of Images with Weakly Textured Areas Posudky
651 Kisselyov Lev Flexibilní robotické uchopování Flexible robotic grasping Posudky
652 Kopiar Michal Konfigurace frekvenčního měniče pro trakční motory elektrické formule Motor controller configuration for use in electric formula powertrain Posudky
653 Kozel Vojtěch Hierarchické modely síťové komunikace Hierarchical models of network traffic Posudky
654 Kružliak Andrej Výběr průzkumných akcí za účelem zjištění vlastností předmětů robotickou manipulací Exploratory Action Selection to Learn Object Properties Through Robot Manipulation Posudky
655 Křížek Martin Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru Swarming of Unmanned Aerial Vehicles Using Indirect Information Exchange by Observation of the Workspace Posudky
656 Lindauer Jan Automatické předjíždění autonomního auta F1/10 Automatic overtaking of an autonomous car F1/10 Posudky
657 Lukeš Vojtěch Chytrá domácnost na míru Custom Smart-Home Posudky
658 Masopust Ondřej Mapování prostoru robotickou helikoptérou Environment Mapping Using a Robotic Helicopter Posudky
659 Miheličová Annamária Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii Control Unit for Phototherapy Light Source Posudky
660 Minařík Michal Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií Improving Sampling-Based Motion Planning Using Library of Trajectories Posudky
661 Mlčoch David Soutěžení ve fantasy sportech s pomocí strojového učení Competing in fantasy sports using machine learning Posudky
662 Monhart Jakub Kódování vstupů a výstupů pro metody supervizovaného shlukování Input-Output Representations for Supervised Clustering Methods Posudky
663 Musil Tomáš Strategie pro autonomní prohledávání pomocí bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích Autonomous Search Strategies for Unmanned Aerial Vehicles in Subterranean Search and Rescue Missions Posudky
664 Nagy Tomáš Detekce a předcházení kolizím při sledování trajektorie pro model autonomního auta F1/10 Collision detection and avoidance during trajectory tracking for F1/10 autonomous car model Posudky
665 Pařil David Autonomní řízení dronu Ryze Tello Autonomous Control of Drone Ryze Tello Posudky
666 Pásztor Erik Automatická kontrola počtu a pozic navařovaných šroubů ve Škoda Auto Automatic Control of the Number and Positions of Weld Studs at Škoda Auto Posudky
667 Pikous Matouš Skryté podgrupy a kvantové algoritmy Hidden subgroups and quantum algorithms Posudky
668 Pliska Michal Klasifikace měkkých předmětů skrze mačkání robotickými uchopovači Deformable Object Classification Through Robot Grasping Posudky
669 Pokorný Šimon Sdružené detekční modely pro LiDARové mraky bodů Ensemble Detection Models for LiDAR Point Clouds Posudky
670 Rektoris Martin Detekce anomálií v periodických stochastických jevech Anomaly detection in periodical stochastic phenomena Posudky
671 Rušin Marek Sensorické řešení zabraňující pádu z vyvýšeného místa pro robotickou platformu mBot Sensory solution to prevent falling from an elevated position for the mBot robotic platform Posudky
672 Svoboda Jan Vývoj verifikační platformy pro autonomní vozidla Autonomous vehicle virtual verification platform development Posudky
673 Šebek Petr Slabě supervisovaná příprava LiDARových dat pro detekci 3D objektů Weakly Supervised Data Augmentation for LiDAR Based 3D Object Detection Posudky
674 Šindelář Jiří Inteligentní řízení osvětlení prostor Smart control lighting for rooms Posudky
675 Štych David Robotický manipulátor pro bezpilotní dron Robotic Manipulator for an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
676 Teissing Kryštof Časová parametrizace dráhy manipulátoru Time Parameterization of the Manipulator Path Posudky
677 Tichý Tomáš Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou Visual 3D Terrain Mapping by a Robotic Helicopter Posudky
678 Udatný Vítek Odhad parametrů rádiového kanálu s využitím umělých neuronových sítí Wireless Channel Parameter Estimation using Artificial Neural Networks Posudky
679 Uhrová Tereza Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna Design of Robot for Carbon Fiber Laying Posudky
680 Vajnerová Lucie Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci Manipulation with a Robotic Gripper Using Tactile Information Posudky
681 Veselý Václav Inteligentní servo Intelligent servo Posudky
682 Veškrna Daniel Dynamický rozsah fotonásobičů v impulsním režimu Dynamic range of photomultipliers in pulse mode Posudky
683 Zeman Vít Extrakce rozložení novinových článku z rasterových předloh News Article Layout Extraction from Bitmaps Files Posudky
684 Grim Tomáš Predikování hokejových zápasů pomocí neuronových sítí Predicting Ice-Hockey Matches with Neural Networks Posudky
685 Kahlert Lars Autonomní robotická explorace podzemních prostor Autonomous Robotic Exploration of Underground Environments Posudky
686 Kochman Michal Efektivní implementace algoritmů zpracování obrazu z bolometrického pole Efficient implementation of algorithms to process images from bolometer array Posudky
687 Novosad Matej Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek Lidar Pose Calibration Using Coded Reflectance Targets Posudky
688 Pěčonková Veronika Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel Motion Planning for Autonomous Car Manipulator Posudky
689 Šíp Václav Hexapod Hexapod Posudky