Bakalářské práce 2020

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2020

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
585 Staruch Tomáš Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou Motion Planning for Grasping and Delivering Bricks by Unmanned Aerial Vehicles Posudky
586 Belák Jan Pokročilé koncepty řízení jízdních platform s redundantním ovládáním Advanced steering concept for overactuated vehicle Posudky
587 Boxan Matěj Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti NDT SLAM Respecting Visibility Posudky
588 Dočekal Jan Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map Traversability Estimation from RGB Images and Height Map Posudky
589 Fischer Dominik Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR Hybridization of Distance Sensor with Relative Localization System UVDAR Posudky
590 Grus Josef Analýza obrazu gelové elektroforézy Gel Electrophoresis Image Analysis Posudky
591 Halaška Lukáš Návrh elektronického stabilizačního systému vozu Vehicle electronic stabilization system development Posudky
592 Hodan Dominik Posilované učení pro manipulaci se skupinami objektů pomocí fyzikálních silových polí Reinforcement learning for manipulation of collections of objects using physical force fields Posudky
593 Hruška Antonín Plánování trajektorie pro autonomní vozidla Trajectory planning for autonomous vehicles Posudky
594 Ionova Marina Automatická kalibrace báze průmyslového robota Automatic base calibration of an industrial robot Posudky
595 Janoš Jaroslav Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku Inspection Planning for Firefighting with Unmanned Aerial Vehicle Posudky
596 Jiroušek Martin Řízení polohy robotické hexakoptéry Position Control of Robotic Hexacopter Posudky
597 Juřík David Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování Experimental Sensor Modules for Building Toys and Home Monitoring Posudky
598 Konopiský Adam Objektivní vyhodnocení vnímání jízdních vlastností vozidla Objective evaluation of a vehicle handling quality perception Posudky
599 Kunt Lukáš Detekce objektů z hloubkové kamery Object Detection from Depth Camera Posudky
600 Mareš Michal Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů Exploratory Action Selection to Learn Object Properties from Haptic Exploration Using a Robot Hand Posudky
601 Outrata Vojtěch Konvergence Double Oracle algoritmu Convergence of Double Oracle Algorithm Posudky
602 Ozerova Daria Vizualizace stavu výroby v rozšířené realitě Production status visualisation in augmented reality Posudky
603 Pechník Maroš Jednoduchý elektronický domácí společník Simple Electronic Home Companion Posudky
604 Pitoňák Adrián Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci Application of Predictive Coding for Visuo-Tactile Sensory Integration Posudky
605 Popovič Alexej Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi Approximation by Fuzzy Conjunctions Posudky
606 Procházka Ondřej Robotický hasící systém pro bezpilotní dron Robotic Fire Extinguisher Mounted to an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
607 Purkrábek Miroslav Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu Floorball Player Tracking from a Top-View Camera Posudky
608 Rutrle Tomáš Vývoj verifikační platformy pro přeaktuovaná vozidla Development of verification platform for overactuated vehicles Posudky
609 Sojma Dmitrij Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu Industrial Robot Control Using Virtual Reality Tools Posudky
610 Souček Pavel Dynamický plotr – časově optimální kreslící zařízení Dynamic Plotter – time-optimal drawing machine Posudky
611 Štětka Matěj Návrh robota 'Ludvíka' pro propagační účely fakulty Design of the robot named Ludvík for Promotion of the Faculty Posudky
612 Švancar Jan Vývoj algoritmů adaptivního tempomatu Adaptive Cruise Control algorithm development Posudky
613 Twardzik Tomáš Vývoj verifikační platformy pro účely validace řídicích algoritmů dynamiky vozu Verification platform development for vehicle control system validation Posudky
614 Ukleh Adam Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí Mobile Robot Motion Planning in Shopfloor Posudky
615 Veselý Tomáš Modelování a návrh řízení systému ABS ABS system modelling and control strategies development Posudky
616 Werner Michal Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot Control System for a Tracked Mobile Robot Posudky
617 Boháč Marek Návrh řídícího systému autonomního závodního vozidla Design of a Control System for an Autonomous Racecar Posudky
618 Hejl Benjamin Návrh simulátoru inzulinové pumpy Design of Insuline Pump Simulator Posudky
619 Kaintz Matúš Studie materiálů založených na diamantové bázi pro elektronické aplikace z hlediska kvantové mechaniky Quantum Mechanical Study of Diamond-based Materials for Electronic Applications Posudky
620 Kashel Bohdan Vývoj metodologie pro identifikaci jízdních parametrů vozu Development of methodology for vehicle parameters’ identification Posudky
621 Koutecká Pavlína Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí Automatic Detection of Metastases in Whole-Slide Lymph Node Images Using Deep Neural Networks Posudky
622 Kubíček Ondřej Algoritmy výpočtu nejlepší odpovědi ve stochastických hrách s neúplnou informací Best response computation for partially observable stochastic games Posudky
623 Novák Filip Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů Escape Behaviour in Self-Localised Swarms of Micro Aerial Vehicles Posudky
624 Nydrle Vojtěch Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů EDesign of a Specialized UAV Platform for the Discharge of a Fire Extinguishing Capsule Posudky
625 Paplhám Jakub Konvoluční neuronové sítě s lokálními kontextovými maskami Convolutional Neural Networks with Local Context Masks Posudky
626 Poříz Vojtěch Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí Diabetic Retinopathy Detection Using Neural Networks Posudky
627 Potočná Bohumila Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií Artificial Skin Calibration for a Humanoid Robot: Comparing or Combining “Self-Touch” and 3D Reconstruction from Images Posudky
628 Rosol Jakub Ovládání robotu gesty Gesture Control of Mobile Robot Posudky
629 Švrčina Jan Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí Online Adaptive Control Using Neural Networks Posudky
630 Vasilevski Matěj Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu Fast Learning in Bayesian Optimization Algorithm Posudky
631 Zhyliaiev Yehor Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí hierarchického přístupu Driving envelope protection using hierarchical control structure Posudky
632 Žigajkova Anna Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování Edge Localization in the Image for Precise Positioning Posudky