Diplomové práce 2005

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2005

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
180 Augusta Petr Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s polynomiálními maticemi MuPAD Library for Symbolic Computation with Polynomial Matrices Dp_180_cz Dp_180_en
181 Černý Miroslav Komunikace CAN v automobilu Communication CAN in vehicle Dp_181_cz Dp_181_en
182 Fencl Tomaš Algoritmus vícerozměrového regulátoru Algorithm for Multivariable Controller Dp_182_cz Dp_182_en
183 Frizel Radek Algoritmy pro strukturované matice Algorithms for structured matrices with aplications in polynomial design methods Dp_183_cz Dp_183_en
184 Hamouz Jakub Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí Control system of the calibration trolley Dp_184_cz Dp_184_en
185 Holub Ondřej Vývoj nástrojů pro návrh řízení VLT telskopu Tool Developement for VLT Telescope Controller Design Dp_185_cz Dp_185_en
186 Izer Jiří Propojení městského kamerového dohlížecího systému Interconnection of Public CCTV Surveillance System and Local CCTV Dp_186_cz Dp_186_en
187 Janda Petr Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí Robust stability of systems with parametric uncertainty Dp_187_cz Dp_187_en
188 Jeřábek Josef Model a řídicí algoritmy pro lineární spalovací motor Model and control algorithms for linear combustion engine Dp_188_cz Dp_188_en
189 Kučerka Jan Řízení modelů sítí PLC Seale models control by PLC nets Dp_189_cz Dp_189_en
190 Kurka Lukáš Aplikace umělé inteligence v PLC AI Application in PLC Algorithm Dp_190_cz Dp_190_en
191 Pivoňková Alena Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních budovách Optimalization Algorithms of Control System for Inteligent Building Dp_191_cz Dp_191_en
192 Šibrava Filip Fuzzy řízení modelu technologického procesu Fuzzy control of technology process model Dp_192_cz Dp_192_en
193 Špiller Martin Řídicí systém pro sluneční kolektor Control system for the solar collector Dp_193_cz Dp_193_en
194 Šprdlík Otakar Verifikace s SMV Verification by SMV Dp_194_cz Dp_194_en
195 Bury Hynek Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_195_cz Dp_195_en
196 Dohnal Pavel Model realtime řídicího systému The Model Of Real-time Control System Dp_196_cz Dp_196_en
197 Klement David Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiál Traction control of flame cutting machine Dp_197_cz Dp_197_en
198 Martinák Milan Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_198_cz Dp_198_en
199 Mužiček Petr Dálkové řízení modelu Model Remote Control Dp_199_cz Dp_199_en
200 Novotný Vladimír Prostředí pro vzdálenou výuku Remote Lab Environment Dp_200_cz Dp_200_en
201 Perman Pavel Dálkové řízení modelu Remote control of model Dp_201_cz Dp_201_en
202 Pičman Pavel Mobilní analyzátor CAN Mobile CAN bus analyzer Dp_202_cz Dp_202_en
203 Pokorný Lukáš Podpurné nástroje pro RTPS komunikaci Supporting tools for RTPS communication Dp_203_cz Dp_203_en
204 Pšenička Jan Synchonizace servopohonů Servo synchronization Dp_204_cz Dp_204_en
205 Repák Tomáš Trojosé manipulátory Three Axis Manipulators Dp_205_cz Dp_205_en
206 Vozár Václav Model automatizace budov Building Automation Dp_206_cz Dp_206_en
207 Wohlgemuth Jan Orientace v prostředí Orientation in a space Dp_207_cz Dp_207_en
208 Zajíc Josef Model výtahu Elevator model Dp_208_cz Dp_208_en