Diplomové práce 2009

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2009

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
314 Šafránek Milan Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů Remote Management, Control and Tarification Measurement of

Distribution PDR Cabinets

Dp_314_cz Dp_314_en
315 Bednář Jan Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Automatic Unattended Control of Backup Motorgenerator Power Supplies
316 Janků Petr Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS Telemetry and Position Measurement of an Aerial Model Using GPS Dp_316_cz Dp_316_en
317 Polák Petr Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 Safety Functions for Simatic S7 Dp_317_cz Dp_317_en
318 Jozífek Lukáš Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu Visualization of Dynamical Models in VR Toolbox in Matlab Dp_318_cz Dp_318_en
319 Novák Martin Záznamník dat pro RS-232 Data Logger for RS-232 Dp_319_cz Dp_319_en
320 Cendelín Rostislav Měření regulace teplot pro indukční ohřev Temperature Measurement and Control for Induction Heating Dp_320_cz Dp_320_en
321 Kunc Ondřej Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu Interface for a Time-Tabling Tool Dp_321_cz Dp_321_en
322 Bittner Jiří Vzducholoď – základní řízení Airship - Basic Control Dp_322_cz Dp_322_en
323 Táborský Zdeněk Ultrazvukový podvodní komunikátor Ultrasonic Underwater Communicator Dp_323_cz Dp_323_en
324 Šemelíková Adéla Adaptivní regulátor založený na pozorovateli Adaptive Observer Based Controller Dp_324_cz Dp_324_en
325 Onderka Patrik Systém pro prezentaci modelů System for Models Presentation Dp_325_cz Dp_325_en
326 Štola Jakub Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému Design of Common Service Description Language for Industrial Control System and Enterprise Information System Dp_326_cz Dp_326_en
327 Hájek Miroslav Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor Design and Implementation of a Data Vizualization Software for Small Jet Engine Control Unit Dp_327_cz Dp_327_en
328 Lembacher Tomáš Portálový jeřáb Full-Portal Crane Dp_328_cz Dp_328_en
329 Vít Zdeněk Implementace protokolu LonWorks LonWorks Protocol Implementation Dp_329_cz Dp_329_en
330 Macháček Miroslav Automatický sčítač dopravy Automatic Traffic Counter Dp_330_cz Dp_330_en
331 Knotek Martin Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler D.A.L.I. Protocol Implementation on STM8 Microcontroller Dp_331_cz Dp_331_en
332 Ton Ondřej Orientace v prostoru Orientation in space Dp_332_cz Dp_332_en
333 Zakucia Jozef Řízení čtyřválcové vodárny Quadruple-tank Process Control Dp_333_cz Dp_333_en
334 Ramba Jan Vzdálené volání optimalizačních nástrojů Remote Call of Optimization Tools Dp_334_cz Dp_334_en
335 Cerman Otto Návrh samoučících se regulátorů Self-Learning Controller Design Dp_335_cz Dp_335_en
336 Cigler Jiří Posunování pólů kvadratickým kritériem Individual Pole Placement Via Linear Quadratic Optimization Dp_336_cz Dp_336_en
337 Dočekal Jan Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu Tracking and prediction of energy consumption in a technological process Dp_337_cz Dp_337_en
338 Dvořák Michal Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a.s. Modeling and optimization of logical processes in Pivovary Staropramen, a. s. Dp_338_cz Dp_338_en
339 Fejfar Ota Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu Estimation of control for inertially stabilized airborne camera platform Dp_339_cz Dp_339_en
340 Hamáček Lukáš RTW Target for Linux with CANopen Support RTW target pro Linux s podporou CANopen Dp_340_cz Dp_340_en
341 Hanáková Elvíra Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy Application of Flow Theory in the Transport Networks Dp_341_cz Dp_341_en
342 Harenczyk Marek Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix Control of Water-Power Plant Model by PAC CompactLogix Dp_342_cz Dp_342_en
343 Hrbek Stanislav Komunikační protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení Communication Protocol and Nodes for Distributed Data Acquisition and Control Dp_343_cz Dp_343_en
344 Chaloupek Jindřich Řízení aktivního tlumení pomocí metody H(nekonečno) Active Suspension Control Using H(infinity) Dp_344_cz Dp_344_en
345 Janeček Milan Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření Identification of Transport Infrastructure on the Base of Data from GPS Measurements Dp_345_cz Dp_345_en
346 Jeřábek Lukáš Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel Design of the converter into scanning head Dp_346_cz Dp_346_en
347 Jonáš Pavel Modelování a řízení tunelových pasterizátorů Modelling and Control Tunnel Pasteurizers Dp_347_cz Dp_347_en
348 Kašpárek Martin Modul pro řízení podlahového vytápění Module for Control of Underfloor Heating Dp_348_cz Dp_348_en
349 Kubeček Jakub Řízení vytápění budovy Building Heating Control Dp_349_cz Dp_349_en
350 Kubita Ivo Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci Visualisation Environment for Building Automation Dp_350_cz Dp_350_en
351 Kudrna Vladimír Řídicí systém pro prezentační místnost Control System for Prezentation Room
352 Malík Ondřej Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy Dispatcher Support System for Power Balance Control Dp_352_cz Dp_352_en
353 Malý Jan Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) The Converter OpenTherm (for connection of the boiler to Tecomat system with control via OpenTherm) Dp_353_cz Dp_353_en
354 Markovič Erik Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II. Wireless Sensor Network for Monitoring of a Patients with Parkinson's Disease II. Dp_354_cz Dp_354_en
355 Matisko Peter Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického Estimation of Noise Covariances in Linear Stochastic System Dp_355_cz Dp_355_en
356 Mikolášek Jiří Modelování systému vytápění budovy Building Heating System Modeling
357 Okrouhlý Miloš Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN Components for Home Automation with uLAN Bus Dp_357_cz Dp_357_en
358 Papík Přemysl Snímač zákalu Cloudiness Sensor Dp_358_cz Dp_358_en
359 Prívara Samuel Rizikové analýzy tunelů Risk Analysis of Tunnels Dp_359_cz Dp_359_en
360 Ryska Lukáš Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací Clock Synchronisation Simulation over Wireless Communication
361 Sochor Milan Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7 Control of Model Simulated in Matlab by PCS7 Dp_361_cz Dp_361_en
362 Strnad Tomáš Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů Optimal Set of Ancillary Services for Transmission System Control Under Changed Generation Portfolio
363 Svoboda Petr Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku Data Processing and Visualization for a Model Helicopter Dp_363_cz Dp_363_en
364 Šantin Ondřej Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci Influence of Model Uncertainty on Constraints Handling in Predictive Control Dp_364_cz Dp_364_en
365 Šindelář Miroslav Měření času a dráhy doběhu lisu The Measurement of Stop Time and Stop Distance of the Compacting Machine
366 Tepřík Otakar Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON Technological Process Model Control Using PLC OMRON Dp_366_cz Dp_366_en
367 Váňa Jan Pokročilé řízení portálového jeřábu Advanced Control of Portable Crane Dp_367_cz
368 Váňa Martin Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP Motion Control Over Profibus DP Dp_368_cz Dp_368_en
369 Váňa Zdeněk Waveletové báze Wavelet analysis Dp_369_cz Dp_369_en
370 Vít Jiří Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02 Evaluation of Use of GNU/Linux Operating System for Security Camera EYE-02 Dp_370_cz Dp_370_en
371 Zahradník Jan Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů Effectiveness of Scheduling Algorithms Implementation for Manufacturing Processes Dp_371_cz Dp_371_en
372 Zikmund Aleš Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1 Video Processing for Mobile Robotics with i.MX1 Processor Dp_372_cz Dp_372_en
373 Joshy Madathiparambil Jose Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS

integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Dp_373_en